Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การจะเป็นคนเก่งต้องอาศัยหลายปัจจัยทำตาม 12 นิสัยนี้เราก็สามารถเก่งได้

การจะเป็นคนเก่งต้องอาศัยหลายปัจจัยทำตาม 12 นิสัยนี้เราก็สามารถเก่งได้

0 second read
ปิดความเห็น บน การจะเป็นคนเก่งต้องอาศัยหลายปัจจัยทำตาม 12 นิสัยนี้เราก็สามารถเก่งได้
0

12 นิสัย ที่จะทำให้คุณเป็นคนเก่ง 💁

การที่เราจะเป็นคนเก่งได้นั้น ต้องอาศัยกำลังใจมากเลยทีเดียว ถ้ามีสิ่งแวดล้อมดี สิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ ไม่ว่า

จะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง ครอบครัว ครู เพื่อน ฯลฯ คอยสนับสนุน เราก็สามารถเป็นคนเก่งได้ แต่กว่าจะเป็นคนเก่งได้

นั้นต้องสร้างนิสัย 12 ประการให้เข้าไปอยู่ในใจ แล้วทำจนติดเป็นนิสัยให้ได้เสียก่อน ซึ่ง เราได้นำมาฝากเป็น

แนวทางเพื่อพัฒนาตัวเองกันค่ะ

1 : เก็บความฝันเอาไว้ อย่ าปล่อยไปไหน 🌟

ไม่ว่าคุณอย ากจะเป็นอะไร ให้ตระหนักว่า คุณจะต้องอดทนมาก ขยันมาก และจิตแน่วแน่ กัดไม่ปล่อย และ

ข้อสำคัญคือ ต้องเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยสันติวิธีไม่เบียดเบียนใคร

2 : มีอุดมการณ์ มีปรัชญา ค่านิยมชีวิตที่ดีงาม 🌞

แปลงความฝันให้กลายเป็นปรัชญาชีวิตว่า ถ้าเราจะรวย จะเก่ง เราจะเลือกเส้นทางไหน เส้นทางแห่งความดี

ชีวิตที่สงบสันติ ประกอบด้วยกุศลกรรม 10 ถึงจะรวยช้าเก่งช้าก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้มาด้วยความชอบธรรม

เรียกว่า “มีค่านิยมแห่งชีวิตดีงามเป็นใหญ่ได้”

3 : ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน 🎯

เป้าหมายที่ดี ต้องเป็นตัวเลข มีกำหนดเวลา และ เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้จริง มีการตรวจสอบเป้าหมายอยู่

เสมอว่า ณ ขณะนี้เราเข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือยัง และควรทำอย่ างไรให้ถึงเป้าหมายนั้น มีปณิธานแน่วแน่

4 : สำรวจตัวเอง บริหารตัวเองให้ได้ 🎖

สำรวจว่ามีจุดอ่อนอะไร มีจุดแข็งอะไร เราสามารถควบคุมตัวได้หรือไม่ สามารถบริหารตัวเองได้หรือไม่

5 : วางแผนพัฒนาตัวเองอย่ างไม่หยุดยั้ง 🎗

คนเราเป็นนักเรียนตลอดชีวิต เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เรียนจากชีวิตจริง เพิ่มพูนความรู้จาก

การทำงานและหนังสือ ผู้ประสบความสำเร็จจะต้องมีการอุทิศตัว ทุ่มเทกายใจ มีความมานะพากเพียร

ที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้

6 : ฝึกทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหา 🔐

ฝึกแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีวิธีใหม่ ๆ มีแนวทางใหม่ ๆ กล้าเผชิญปัญหา เรียนรู้วิธีแก้ไขจาก

บุคคลรอบตัวเรา แต่สุดท้ายเราต้องกล้าตัดสินใจ

7 : ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม 💡

เป็นผู้นำในการมองการณ์ไกล ชื่นชมนักคิด ส่งเสริมให้กำลังใจ ยอมรับความผิดพลาด จำกัดขอบเขต

ความเสียใจไว้ เป็นผู้นำในการระดมสมองของทีมงาน แต่ที่สำคัญตัวเองก็ต้องพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ สามารถควบคุมให้อยู่ในกรอบที่เป็นไปได้

8 : สร้างสมบารมี 💮

มีความสามารถในการจูงใจคน ปลุกระดม ให้กำลังใจ ชี้ข้อผิดพลาด เสนอแนวทางแก้ไข มีความสามารถ

ในการสื่อความ ทำให้เรื่องย ากเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายตรงกัน มีการประสานงานเป็น

ทีม ใช้อำนาจในทางที่ถูก เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ยุติธรรม มีความสามารถในการเป็น

ผู้บังคับบัญชา

9 : เป็นผู้นำเต็มตัว 🦁

คนที่เป็นผู้นำจะสามารถฝึกคนให้เก่งขึ้นได้ สามารถทำงานได้เองจนสำเร็จ โดยเพียงแต่ชี้แนะและจูงใจ

ความสามารถนี้จะต้องเริ่มจากตัวเองเป็นตัวอย่ าง

10 : เป็นนักคิดที่ลึกซึ้ง สุขุม รอบครอบ 🕯

เป็นผู้นำที่มีความแยบยลในการวางยุทธศาสตร์ในการอ่านคน อ่านใจ สังเกต มีศิลปะในการบริหาร รู้จักใช้

จังหวะ ใจเย็น มองอะไรหลายชั้น เป็นนักเจรจาที่มีความสุขุมลุ่มลึก

11 : ทำตัวเป็นเทรนเนอร์ เป็นโค้ช เป็นครูชั้นดี 👹

โค้ชนักมวยที่ดี ไม่ใช่นักมวยต่อยไม่ดีจะปีนขึ้นเวทีไปต่อยเอง เมื่อนักมวยยังทำไม่ได้ ก็ต้องหาวิธีแก้ไขใหม่

เปลี่ยนยุทธศาสตร์ ครูที่ดีต้องทำตัวเป็นต้นแบบที่ดี อย ากให้ลูกน้องขยัน มีระเบียบวินัย ตัวเองก็ต้อง

ทำอย่ างนั้นก่อน

12 : เป็นนักสร้างทีมที่ดี สร้างทีมแชมเปี้ยนได้ 🎊

สามารถสร้างทีมงานที่เก่งได้ จากทีมที่ไม่เอาไหน แต่เมื่อได้หัวหน้าทีมดีมาจุดประกาย ก็จะทำให้ทุกคน

ตื่นตัวเป็นนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรม สามารถทำงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …