Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นอาจทำให้หลายคนไม่มีงาน

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นอาจทำให้หลายคนไม่มีงาน

4 second read
ปิดความเห็น บน ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นอาจทำให้หลายคนไม่มีงาน
0

อาชีพ จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเรียกว่า วิชาชีพ เช่น วิศวกร แ พ ทย์ พย าบาล ทนายความ อาชีพที่

ถูกก ฎหมายและศีลธรรม เรียกว่า สัมมาชีพ เช่น ค้ าข า ย ส่วนบางอาชีพที่ผิ ดกฎหมาย เรียกว่า มิ จ ฉ าชีพ เช่น โ จ ร

อาชีพอาจมีรายได้แตกต่างกันไป ลักษณะอาชีพที่เป็นลูกจ้างจะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน อาชีพค้าขายหรือ

ประกอบกิจการส่วนตัว จะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบ กำไร แต่นับวัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เข้ามามากขึ้น และในชีวิตที่มี

ความสะดวกสบายมากขึ้น จนทำให้บางอาชีพนั้น จะต้องห า ยไป ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ แล้วจะมีอาชี พอะไรบ้างนั้น ไปดู

พร้อมๆ กัน แน่นอนว่า คงมีหลา ยคน ที่เดือ ด ร้อนแน่ เ พ ร า ะอาชีพ คือ การทำมาหากิน คือหน้าที่การทำงานของคน

ในสังคม และทำให้ดำรง ชีวิตในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชี พจะได้ค่าตอบแทนไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

โลกของเรานั้นมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ จะทำอะไรก็สะดวกสบายทุกอย่ าง แต่หารู้ไม่ว่า การที่มีเทคโนโลยี มากขึ้น

นั้น หล า ยคนอาจต้อง ตกงาน โดยเฉพาะ 6 อาชีพต่อไปนี้ อาจต้องห า ยไป ในอนาคตอันสั้นนี้

1 : พนักงานขา ย

เ พ ร า ะผู้บริโภคจะสามารถ ซื้ อ สินค้าและชำร ะเ งินผ่านระบบ ออ นไ ลน์ได้ มันสะดวกกว่าเก่าเยอะเลย

2 : ผู้ประกาศข่าว

เ พ ร า ะผู้ประกาศข่ าวปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถทำงานได้ทั้งวัน ทั้งบนเว็บ และช่องทางบนสื่ อ ออนไ ลน์ ต่าง ๆ อีกทั้ง

ยังช่วย ลดค่า ใช้จ่ายด้านการผลิตได้มากขึ้นด้วยนะ เ พ ร า ะทุกวันนี้ โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

3 : นายหน้าทัวร์

เ พ ร า ะนักท่องเที่ยว เขาจะสามารถทำ การเช็ คข้ อมูล เทียบร า ค า วางแผนการเดินทาง ผ่ านเว็บไซต์ ผ่านแอปพลิเคชั่น

ได้ด้วยตัวเองแล้ว

4 : E – B O O K พนักงานสื่ อสิ่งพิมพ์

นั่นเ พ ร า ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเข้ามามีบทบาท มาแทนที่ ธุรกิจสิ่งพิ มพ์จะห า ยไป เช่นพวก หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

เหล่านี้จะมาในรูปแบบดิ จิ ทั ล

5 : คนงาน สายการผลิ ต

ที่พูดแบบนี้เ พ ร า ะว่า เทคโนโลยี หุ่ นย นต์ A I เหล่านี้จะเข้ามาทำแทนแร งงาน มนุษย์ทั้งหมด ทำให้คนในสายงาน

เหล่านี้ อาจต้องตกงาน

6 : พนักงานธน าค าร

เ พ ร า ะการทำธุรก ร ร มการเงิน แบบออ นไ ลน์ มัน มาแทนที่ และสะดวกสบายอ ย่ างมาก จะถูกใช้งานทดแท น สาขา

ธน าค าร อย่ างเต็มรูปแบบ แล้วต่อไปนั้น ลูกค้ าไม่จำเป็นต้องไปธน าค าร

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …