Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นอาจทำให้หลายคนไม่มีงาน

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นอาจทำให้หลายคนไม่มีงาน

4 second read
ปิดความเห็น บน ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นอาจทำให้หลายคนไม่มีงาน
0

อาชีพ จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเรียกว่า วิชาชีพ เช่น วิศวกร แ พ ทย์ พย าบาล ทนายความ อาชีพที่

ถูกก ฎหมายและศีลธรรม เรียกว่า สัมมาชีพ เช่น ค้ าข า ย ส่วนบางอาชีพที่ผิ ดกฎหมาย เรียกว่า มิ จ ฉ าชีพ เช่น โ จ ร

อาชีพอาจมีรายได้แตกต่างกันไป ลักษณะอาชีพที่เป็นลูกจ้างจะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน อาชีพค้าขายหรือ

ประกอบกิจการส่วนตัว จะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบ กำไร แต่นับวัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เข้ามามากขึ้น และในชีวิตที่มี

ความสะดวกสบายมากขึ้น จนทำให้บางอาชีพนั้น จะต้องห า ยไป ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ แล้วจะมีอาชี พอะไรบ้างนั้น ไปดู

พร้อมๆ กัน แน่นอนว่า คงมีหลา ยคน ที่เดือ ด ร้อนแน่ เ พ ร า ะอาชีพ คือ การทำมาหากิน คือหน้าที่การทำงานของคน

ในสังคม และทำให้ดำรง ชีวิตในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชี พจะได้ค่าตอบแทนไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

โลกของเรานั้นมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ จะทำอะไรก็สะดวกสบายทุกอย่ าง แต่หารู้ไม่ว่า การที่มีเทคโนโลยี มากขึ้น

นั้น หล า ยคนอาจต้อง ตกงาน โดยเฉพาะ 6 อาชีพต่อไปนี้ อาจต้องห า ยไป ในอนาคตอันสั้นนี้

1 : พนักงานขา ย

เ พ ร า ะผู้บริโภคจะสามารถ ซื้ อ สินค้าและชำร ะเ งินผ่านระบบ ออ นไ ลน์ได้ มันสะดวกกว่าเก่าเยอะเลย

2 : ผู้ประกาศข่าว

เ พ ร า ะผู้ประกาศข่ าวปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถทำงานได้ทั้งวัน ทั้งบนเว็บ และช่องทางบนสื่ อ ออนไ ลน์ ต่าง ๆ อีกทั้ง

ยังช่วย ลดค่า ใช้จ่ายด้านการผลิตได้มากขึ้นด้วยนะ เ พ ร า ะทุกวันนี้ โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

3 : นายหน้าทัวร์

เ พ ร า ะนักท่องเที่ยว เขาจะสามารถทำ การเช็ คข้ อมูล เทียบร า ค า วางแผนการเดินทาง ผ่ านเว็บไซต์ ผ่านแอปพลิเคชั่น

ได้ด้วยตัวเองแล้ว

4 : E – B O O K พนักงานสื่ อสิ่งพิมพ์

นั่นเ พ ร า ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเข้ามามีบทบาท มาแทนที่ ธุรกิจสิ่งพิ มพ์จะห า ยไป เช่นพวก หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

เหล่านี้จะมาในรูปแบบดิ จิ ทั ล

5 : คนงาน สายการผลิ ต

ที่พูดแบบนี้เ พ ร า ะว่า เทคโนโลยี หุ่ นย นต์ A I เหล่านี้จะเข้ามาทำแทนแร งงาน มนุษย์ทั้งหมด ทำให้คนในสายงาน

เหล่านี้ อาจต้องตกงาน

6 : พนักงานธน าค าร

เ พ ร า ะการทำธุรก ร ร มการเงิน แบบออ นไ ลน์ มัน มาแทนที่ และสะดวกสบายอ ย่ างมาก จะถูกใช้งานทดแท น สาขา

ธน าค าร อย่ างเต็มรูปแบบ แล้วต่อไปนั้น ลูกค้ าไม่จำเป็นต้องไปธน าค าร

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

15 ลักษณะคนรักที่เราไม่ควรปล่อยให้หลุดมือไป..จับมือเค้าไว้แน่นๆ

ความรักไม่ว่าเป็นเพศไหนสิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็คือความซื่อ … …