Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การออมเงินนั้นมีประโยชน์มหาศาลช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้น

การออมเงินนั้นมีประโยชน์มหาศาลช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้น

0 second read
ปิดความเห็น บน การออมเงินนั้นมีประโยชน์มหาศาลช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้น
0

ปัจจุบันมีนโยบาย จากทุกภาคส่วนสนับสนุนให้คนในประเทศรู้จักการออมเงินมากขึ้น ตั้งแต่ระดับเด็กน้อยไปจนถึงวัยทำงาน

เ พ ร า ะทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าการออมมีประโยชน์อย่ างมหาศาลช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้นส่งผลให้ระดับใหญ่

กว่านั้น นั่นคือระดับเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าเ พ ร า ะนำเงินที่ได้จากการออม นั้น มาปรุงปรับ และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศให้มีความมั่นคงมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเพียงเราทุกคนรู้จักการออมเงิน

มันไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์กับเรา แต่มันทำให้ประเทศของเราพัฒนาไปข้างหน้าด้วย เห็นอย่ างนี้แล้วมาดูกันว่า

5 สิ่งที่คุณได้จากการออมเงิน มีอะไรบ้าง

1 : เป็นทุนในการนำไปสร้างมูลค่า

เมื่อคุณมีเงิน เก็บจำนวนที่มากพอแล้ว นอกจากที่คุณจะสามารถนำไปใช้ซื้ อสิ่งที่คุณอย ากได้แล้ว คุณอาจนำเงินจำนวน

นั้นไปสร้างมูลค่าให้งอกเงยเพิ่มขึ้นอีกได้ด้วยแน่นอนว่าหากคุณฝากไว้กับธนาคาร คุณก็ได้อย่ างน้อยคือ ด อกเบี้ยแต่

หากคุณต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่านั้น ก็อาจนำเงินออม นั้นไปเปิดกิจการเล็กๆ ซื้ อ กองทุนรวมหรือหากคุณมีความรู้

ด้านตลาดหุ้น คุณก็สามารถนำส่วนหนึ่งของเงินออมนี้ไปเล่นหุ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เงินของคุณสูงยิ่งขึ้นไปได้อีกอาจมี

ความเสี่ ยง สูงที่เงินจะเสียไปแต่เงินจำนวนนี้ถึงเสียไป ก็อาจไม่มีผลต่อคุณมากนัก เ พ ร า ะไม่ใช่เงินที่ได้มาจาก

การกู้หนี้ยืมสิน

2 : สร้างวินัย

มีคนเคยบอกว่าการจะสร้างเด็กให้มีวินัยนั้น ให้สอนเด็กคนนั้นโดยเริ่มจากการออมเงิน รู้หรือไม่ว่าการออมเงินต้องใช้

ความสามารถมากกว่า ที่คุณคิดไม่ใช่ทุกคนก็สามารถทำได้ สิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องมีระเบียบวินัย อย่ างมากหาก

ไม่แล้วกระปุกห มู ของคุณคงไม่มีทางเต็มแน่ฉะนั้น หากกระปุกห มู ของคุณเต็มขอให้มั่นใจ ได้เลยว่าคุณเป็นคนมี

วินัยระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วถ้าหากคุณจะยกระดับ ความมีวินัยจากการหยอดกระปุก เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากล่ะ

คุณสามารถกำหนดเลย ว่าคุณจะฝากเงินทุกๆ สิ้นเดือนเป็นเงินเท่าไหร่ หากคุณทำได้สม่ำเสมอไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี

เชื่อแน่ว่า คุณคงกลายเป็นคนมีวินัยสูงมาก และรางวัลที่จะมอบให้คือเงินฝากทั้งหมดที่คุณออมไว้นั่นเอง

3 : เงินเก็บ

แน่ล่ะ ผลตอบแทนที่ได้จากความพย าย ามออมเงินของคุณที่เห็นได้อย่ างแรกเลยคือ เงินเก็บ คุณคงไม่รู้หรอกว่าความสุข

จากการมีเงินเก็บเป็นยังไร หากไม่รู้จักการออมเงินมีเรื่องเล่าจากใครคนหนึ่งว่า มีเด็กน้อยที่อย ากได้ของเล่นรุ่นใหม่ราคา

แพง คุณพ่อคุณแม่เขาไม่ซื้ อ ให้ เด็กน้อยคนนั้นใช้วิธีออมเงิน จากค่าขนมที่ได้รับทุกๆ วัน ในที่สุดก็เก็บเงินได้ครบตาม

ราคาของเล่น ที่เขาปรารถนา นอกจากที่เขาจะได้ของเล่นแล้ว เขายังได้ความภูมิใจที่เขารู้จักอดออมจนได้สิ่งที่เขาต้อง

การ ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวคุณ หากคุณรู้จักออมเงินตั้งแต่วันนี้ เชื่อแน่ว่าคุณจะมีเงินเก็บมากพอ จนสามารถซื้ อ

ของที่คุณต้องการซึ่งใหญ่กว่าของเล่นธรรมดาแน่นอน

4 : เพิ่มความมั่นคงในอนาคต

การมีเงินออมไว้จำนวนหนึ่งก็เหมือนคุณมีเกราะป้องกันสิ่งที่คาดไม่ถึง ใครจะรู้เล่าว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร คุณอาจใช้ชีวิต

ปกติสุขดี เงินจำนวนนี้ก็เก็บเอาไว้ซื้ อ ความสุขแต่หากเกิดสิ่งเ ล ว กับคุณล่ะ แน่นอนว่าไม่มีใครอย ากประสบปัญหาใน

ชีวิตแต่เงินออมนี้แหละที่จะช่วยให้ปัญหาเบาขึ้น ตัวอย่ างเช่น คุณอาจประ ส บ อุบั ติ เห ตุหรือต ร ว จ พบ โร ครุนแรง

จนคุณไม่สามารถประกอบอาชีพดังเดิมได้ชั่ วขณะตราบใดที่คุณมีเงินออมเก็บไว้จำนวนหนึ่ง บางทีปัญหาเหล่านี้อาจ

เบาขึ้นกว่าหากเทียบกับการไม่มีเงินเก็บเลย เ พ ร า ะคุณไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน และที่สำคัญมีความมั่นคงว่าในอนาคต

คุณจะไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลาน

5 : เป็นเหตุให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ

ดังที่ได้เกริ่นมาแล้วข้างต้น การออมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญก้าวหน้ามีผลการ วิ จั ย ซึ่ง

การศึกษา เกี่ยวกับการออมพบว่า ประเทศที่มีการออมเงินเป็นปริมาณที่สูงจะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่ างรวดเร็ว

เมื่อเทียบกับประเทศที่มีการออมต่ำเ พ ร า ะสามารถนำเงินที่ได้ จากการที่ประชาชนรู้จักการออม ไป ล ง ทุ นเพื่อ

พัฒนาประเทศโดยตรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินทุน จากต่างประเทศ หากนำเงินที่ได้รับจากการกู้ในต่างประเทศมา

พึงพิงในปริมาณที่สูงและต่อเนื่อง อาจเกิด วิ ก ฤ ติ เศรษฐกิจครั้งใหญ่ก็เป็นได้ ดังนั้น ประเทศช าติ จะเดินไปใน

ทิศทางไหน ก็อยู่ที่ประชาชนภายในประเทศจะปฏิบัติตัวในทิศทางใด คุณเองมีส่วนทำให้ประเทศ พัฒนาได้เพียง

แค่คุณรู้จักการออมเงินเท่านั้น

เป็นยังไงบ้างเอ่ย ได้รับความรู้ จากการออมเงินบ้างไหม หลังจากที่คุณ อ่ าน 5 สิ่งที่คุณได้จากการออมเงินประโยชน์

ไม่เพียง แต่จะเกิดที่ตัวคุณเองเท่านั้น มันยังส่งผลไปถึงในระดับประเทศด้วยรู้อย่ างนี้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เรามาวางแผนการออมกันเถอะร่วมกันบอกคนในครอบครัว มิตรสหายคนสนิท เพื่อมั่งคั่งแก่ตัวเราเอง และเพื่อ

เสถียรภาพที่มั่นคงของประเทศ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

ยืมแล้วคืนให้..ยืมครั้งต่อไปไม่ย าก 7 ข้อคิดอย่ าจ่ายเงินซื้อศัตรู

7 ข้อคิดอย่ าจ่ายเงินซื้อศัตรู บทเรียนดีๆ ที่อย า กให้อ … …