Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การออมเงินนั้นมีประโยชน์มหาศาลช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้น

การออมเงินนั้นมีประโยชน์มหาศาลช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้น

0 second read
ปิดความเห็น บน การออมเงินนั้นมีประโยชน์มหาศาลช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้น
0

ปัจจุบันมีนโยบาย จากทุกภาคส่วนสนับสนุนให้คนในประเทศรู้จักการออมเงินมากขึ้น ตั้งแต่ระดับเด็กน้อยไปจนถึงวัยทำงาน

เ พ ร า ะทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าการออมมีประโยชน์อย่ างมหาศาลช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้นส่งผลให้ระดับใหญ่

กว่านั้น นั่นคือระดับเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าเ พ ร า ะนำเงินที่ได้จากการออม นั้น มาปรุงปรับ และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศให้มีความมั่นคงมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเพียงเราทุกคนรู้จักการออมเงิน

มันไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์กับเรา แต่มันทำให้ประเทศของเราพัฒนาไปข้างหน้าด้วย เห็นอย่ างนี้แล้วมาดูกันว่า

5 สิ่งที่คุณได้จากการออมเงิน มีอะไรบ้าง

1 : เป็นทุนในการนำไปสร้างมูลค่า

เมื่อคุณมีเงิน เก็บจำนวนที่มากพอแล้ว นอกจากที่คุณจะสามารถนำไปใช้ซื้ อสิ่งที่คุณอย ากได้แล้ว คุณอาจนำเงินจำนวน

นั้นไปสร้างมูลค่าให้งอกเงยเพิ่มขึ้นอีกได้ด้วยแน่นอนว่าหากคุณฝากไว้กับธนาคาร คุณก็ได้อย่ างน้อยคือ ด อกเบี้ยแต่

หากคุณต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่านั้น ก็อาจนำเงินออม นั้นไปเปิดกิจการเล็กๆ ซื้ อ กองทุนรวมหรือหากคุณมีความรู้

ด้านตลาดหุ้น คุณก็สามารถนำส่วนหนึ่งของเงินออมนี้ไปเล่นหุ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เงินของคุณสูงยิ่งขึ้นไปได้อีกอาจมี

ความเสี่ ยง สูงที่เงินจะเสียไปแต่เงินจำนวนนี้ถึงเสียไป ก็อาจไม่มีผลต่อคุณมากนัก เ พ ร า ะไม่ใช่เงินที่ได้มาจาก

การกู้หนี้ยืมสิน

2 : สร้างวินัย

มีคนเคยบอกว่าการจะสร้างเด็กให้มีวินัยนั้น ให้สอนเด็กคนนั้นโดยเริ่มจากการออมเงิน รู้หรือไม่ว่าการออมเงินต้องใช้

ความสามารถมากกว่า ที่คุณคิดไม่ใช่ทุกคนก็สามารถทำได้ สิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องมีระเบียบวินัย อย่ างมากหาก

ไม่แล้วกระปุกห มู ของคุณคงไม่มีทางเต็มแน่ฉะนั้น หากกระปุกห มู ของคุณเต็มขอให้มั่นใจ ได้เลยว่าคุณเป็นคนมี

วินัยระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วถ้าหากคุณจะยกระดับ ความมีวินัยจากการหยอดกระปุก เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากล่ะ

คุณสามารถกำหนดเลย ว่าคุณจะฝากเงินทุกๆ สิ้นเดือนเป็นเงินเท่าไหร่ หากคุณทำได้สม่ำเสมอไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี

เชื่อแน่ว่า คุณคงกลายเป็นคนมีวินัยสูงมาก และรางวัลที่จะมอบให้คือเงินฝากทั้งหมดที่คุณออมไว้นั่นเอง

3 : เงินเก็บ

แน่ล่ะ ผลตอบแทนที่ได้จากความพย าย ามออมเงินของคุณที่เห็นได้อย่ างแรกเลยคือ เงินเก็บ คุณคงไม่รู้หรอกว่าความสุข

จากการมีเงินเก็บเป็นยังไร หากไม่รู้จักการออมเงินมีเรื่องเล่าจากใครคนหนึ่งว่า มีเด็กน้อยที่อย ากได้ของเล่นรุ่นใหม่ราคา

แพง คุณพ่อคุณแม่เขาไม่ซื้ อ ให้ เด็กน้อยคนนั้นใช้วิธีออมเงิน จากค่าขนมที่ได้รับทุกๆ วัน ในที่สุดก็เก็บเงินได้ครบตาม

ราคาของเล่น ที่เขาปรารถนา นอกจากที่เขาจะได้ของเล่นแล้ว เขายังได้ความภูมิใจที่เขารู้จักอดออมจนได้สิ่งที่เขาต้อง

การ ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวคุณ หากคุณรู้จักออมเงินตั้งแต่วันนี้ เชื่อแน่ว่าคุณจะมีเงินเก็บมากพอ จนสามารถซื้ อ

ของที่คุณต้องการซึ่งใหญ่กว่าของเล่นธรรมดาแน่นอน

4 : เพิ่มความมั่นคงในอนาคต

การมีเงินออมไว้จำนวนหนึ่งก็เหมือนคุณมีเกราะป้องกันสิ่งที่คาดไม่ถึง ใครจะรู้เล่าว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร คุณอาจใช้ชีวิต

ปกติสุขดี เงินจำนวนนี้ก็เก็บเอาไว้ซื้ อ ความสุขแต่หากเกิดสิ่งเ ล ว กับคุณล่ะ แน่นอนว่าไม่มีใครอย ากประสบปัญหาใน

ชีวิตแต่เงินออมนี้แหละที่จะช่วยให้ปัญหาเบาขึ้น ตัวอย่ างเช่น คุณอาจประ ส บ อุบั ติ เห ตุหรือต ร ว จ พบ โร ครุนแรง

จนคุณไม่สามารถประกอบอาชีพดังเดิมได้ชั่ วขณะตราบใดที่คุณมีเงินออมเก็บไว้จำนวนหนึ่ง บางทีปัญหาเหล่านี้อาจ

เบาขึ้นกว่าหากเทียบกับการไม่มีเงินเก็บเลย เ พ ร า ะคุณไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน และที่สำคัญมีความมั่นคงว่าในอนาคต

คุณจะไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลาน

5 : เป็นเหตุให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ

ดังที่ได้เกริ่นมาแล้วข้างต้น การออมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญก้าวหน้ามีผลการ วิ จั ย ซึ่ง

การศึกษา เกี่ยวกับการออมพบว่า ประเทศที่มีการออมเงินเป็นปริมาณที่สูงจะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่ างรวดเร็ว

เมื่อเทียบกับประเทศที่มีการออมต่ำเ พ ร า ะสามารถนำเงินที่ได้ จากการที่ประชาชนรู้จักการออม ไป ล ง ทุ นเพื่อ

พัฒนาประเทศโดยตรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินทุน จากต่างประเทศ หากนำเงินที่ได้รับจากการกู้ในต่างประเทศมา

พึงพิงในปริมาณที่สูงและต่อเนื่อง อาจเกิด วิ ก ฤ ติ เศรษฐกิจครั้งใหญ่ก็เป็นได้ ดังนั้น ประเทศช าติ จะเดินไปใน

ทิศทางไหน ก็อยู่ที่ประชาชนภายในประเทศจะปฏิบัติตัวในทิศทางใด คุณเองมีส่วนทำให้ประเทศ พัฒนาได้เพียง

แค่คุณรู้จักการออมเงินเท่านั้น

เป็นยังไงบ้างเอ่ย ได้รับความรู้ จากการออมเงินบ้างไหม หลังจากที่คุณ อ่ าน 5 สิ่งที่คุณได้จากการออมเงินประโยชน์

ไม่เพียง แต่จะเกิดที่ตัวคุณเองเท่านั้น มันยังส่งผลไปถึงในระดับประเทศด้วยรู้อย่ างนี้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เรามาวางแผนการออมกันเถอะร่วมกันบอกคนในครอบครัว มิตรสหายคนสนิท เพื่อมั่งคั่งแก่ตัวเราเอง และเพื่อ

เสถียรภาพที่มั่นคงของประเทศ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …