Home ข้อคิด ให้กำลังใจ คนเราย่อมมีข้อด้อยเสมอจงมองโลกหลายๆด้านมองลงให้ลึก

คนเราย่อมมีข้อด้อยเสมอจงมองโลกหลายๆด้านมองลงให้ลึก

0 second read
ปิดความเห็น บน คนเราย่อมมีข้อด้อยเสมอจงมองโลกหลายๆด้านมองลงให้ลึก
0

มีชายคนหนึ่ง เขาแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่า จะไปตักน้ำที่ริมลำธารถังน้ำใบหนึ่งนั้นมีรอยแ ต ก และขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอย

ตำห นิใดๆ และยังสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถัง และเนื่องด้วยระยะทางอันแสนไกลนั้น กว่าจะถึงบ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่

ในถังใบที่มีรอยแ ต กเหลืออยู่ครึ่งเดียวเห ตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็น เวลาสองปีเต็ม ที่คนตักน้ำ ตักน้ำกลับมาบ้านได้

หนึ่งถังครึ่งอยู่ประจำ และ แน่นอนว่าถังน้ำใบที่ไม่มีตำ ห นินั้น จะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานตนมากและถังน้ำที่มีรอยแ ต กนั้น

ก็รู้สึกอั บอ ายต่อความบ กพร่ องของตนมันรู้สึกโศ กเ ศ ร้ ากับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่มากเท่าที่ควรเวลา 2 ปี

ที่ถังน้ำที่มีรอยแต กมองว่าเป็นความล้ มเห ล วอันข มขื่ นของตนวันนึงที่ข้างลำธาร มันได้พูดกับคนตักน้ำด้วยน้ำเสียงอัน

เศ ร้ าว่า “ข้ารู้สึกอั บอ ายเหลือเกิน เป็นเ พ ร า ะ รอยแ ต กที่ด้านข้างของตัวข้ามันเลยทำให้น้ำที่อยู่ข้างใน ไหลออกมา

ตลอดทางกลับบ้านของท่าน” คนตักน้ำตอบด้วยน้ำเสียงอย่ างอ่อนโยนว่า “เจ้าเคยสังเกตมั้ยว่า มี ด อกไ ม้เบ่งบานอยู่ตลอด

เส้นทางในด้านข้างของเจ้าแต่อีกข้างกลับไม่มีด อ กไ ม้อยู่เลยใน เ พ ร า ะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแต กอยู่ข้าจึงได้หว่านเมล็ ดพั นธุ์

ดอ กไ ม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้า ในทุกๆวันที่เราเดินกลับ เจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเ ม ล็ ดพั นธุ์นั้นๆ เป็นเวลาสองปีที่ข้า

สามารถที่จะเก็บด อ กไ ม้สวยๆ เหล่านั้น มาแต่งโต๊ะกินข้าวถ้าหากไม่มีเจ้าที่เป็นแบ บนี้แล้ว เราก็คงไม่อาจได้รับความสวย

งามเช่นนี้ได้เลย” คนเราแต่ละคนย่อมมีข้อด้ อ ย เสมอ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนรอยตำห นิและข้อบ กพร่ องที่เราแต่ละคนมี

นั้น อาจช่วยทำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจมากกว่าเดิมและกลายเป็นบำเห น็ จร างวั ลของชีวิตได้สิ่งที่ต้องทำก็นั่นคือ

ยอมรับคนแต่ละคนในแบบ ที่ตัวเขาเป็นแล้วมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวพวกเขาให้ได้เท่านั้นเองมองโลกหลายๆ ด้าน มองให้กว้าง

ให้ถึงใจคน เ พ ร า ะคนเราไม่ได้มีแต่ข้อเสี ย

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …