Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ความสำเร็จที่ดีไม่ได้เกิดภายใน 1 ครั้ง แต่มาจาก1 ใน 100 ที่ลงมือทำ

ความสำเร็จที่ดีไม่ได้เกิดภายใน 1 ครั้ง แต่มาจาก1 ใน 100 ที่ลงมือทำ

0 second read
ปิดความเห็น บน ความสำเร็จที่ดีไม่ได้เกิดภายใน 1 ครั้ง แต่มาจาก1 ใน 100 ที่ลงมือทำ
0

เป็นคนรวยได้ด้วย 10 ข้อคิด ที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้

1 : อย่ าฟังคนอื่นมากกว่าตัวเอง

จงจำไว้ว่า ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์หากเรามัวแต่เชื่อคำพูดของคนอื่น

ที่ เ ป็นสิ่งที่ติดลบที่มันเข้ามากระทบภายในจิตใจของตัวคุณเองมากไปก็จะทำให้เรา

เกิดความกลั วและแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเอง มัวแต่คิดว่าเขาจะมองเรา

ยั ง ไ ง แ ละ ก ารที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมันคื อสิ่งที่ แ ย่ ที่สุดและจะเป็นสิ่งที่

ทำ ล า ย เราและอนาคตของเราในที่สุด

2 : อย่ าได้ขิ้เกี ยจ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไม่เดินหน้าไปไหนได้ นั่นก็คือ ความขิ้เกี ยจ เราจงสลัด

ความขิ้เกี ยจที่มีอยู่ในตัวเรานั้นทิ้งไป เ พ ร า ะถ้าหากเราไม่มีความขิ้เกี ย จนี้แล้ว

การใช้ชีวิตของเราและการวางเป้าหมายในชีวิตของเราก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยหาก

ว่ า เ ร ายอมแลกช่วงเวลาชีวิตหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่ างเต็มที่ มันก็

คุ้มค่ามากๆเลยนะ

3 : อย่ าเสี ยความเป็นตัวเอง

การพ ย าย า มเอาใจใส่ทุกคน คอยทำให้ทุกคนพอใจในตัวเราทำให้ทุกคนยอมรับ

เรามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างย ากอย่ าลืมว่าเราไม่มีทางที่จะทำทุกสิ่งอย่ างให้ถูกใจ

และเป็นไปอย่ างที่คนรอบข้างตามที่ต้องการได้หมดหรอกนะ ทางที่ดีนั้นเราอย่ า

เ สี ยความเป็นตัวเองเลย จงกล้าที่จะลงมือทำ และจงทำตามสัญช าต ญาณของ

ตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

4 : อย่ าเอาแต่เพ้ อเจ้ อ

ทุกคนล้วนอ ย า ก มี อ ย า ก ได้กันทั้งนั้น แต่ถ้าว่าเรามัวแต่พูด ไม่ยอมลงมือทำ

มั น สั ก ที คำพู ดเหล่านั้นก็เป็นเพียงลมปาก หากลงมือทำแล้ว เราก็จะได้เห็น

เ ป้ า ห ม า ย ที่ชัดเจนมากขึ้น ลงมือทำแล้วล้ มเ ห ล วก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำ

อะไรเลย

5 : อย่ ามีข้ออ้าง

หากเรามัวหาแต่ข้ออ้างหาวิธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้นๆเลยนั่นก็แปลว่าเราไม่พ ย าย า ม

ที่จะหาหนทางนั้น ๆทั้ง ๆ ที่เราก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าตัวคุณเองนั้นก็ทำมันได้และต้อง

ทำมันสำเร็จเ พ ร า ะคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นเขาจะไม่คิดแบบนี้

เ ขาจะคิดว่าหากบินไม่ได้ ก็จงวิ่ง และถ้าหากวิ่งไม่ได้ ก็จงเดินต่ อไปแต่ถ้าเดิน

ไม่ได้ ก็จงคลานไป ขอแค่เพียงว่าเรานั้นมีความ พ ย า ย า มก็พอแล้ว

6 : อย่ ากลั วว่ามันจะล้ มเ ห ล ว

ห ากเรามัวแต่คิดว่าทำอะไรลงไปแล้วแล้วมันจะล้ มเ ห ล ว มันจะเสี ยเวลาใน

กา รใช้ชีวิตจะเสี ยเงินในสิ่งที่ได้ล ง ทุ น ไป แต่หากมัวแต่คิดแบบนั้นก็คือเรา

กำ ลั ง คิ  ดผิดอยู่ เ พ ร า ะการที่เราไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยมันคือความล้ ม

เ ห ล ว อ ย่ างหนึ่ง คือการเสี ยเวลาอย่ างหนึ่ง เราลองสังเกตดูดี ๆ นะว่า คน

ที่ เขาไม่กล้าทำอะไรเลย คนเหล่านั้นมักจน และชีวิตจะล้ มเ ห ล วมากกว่า

คนที่ลงมือทำนะ

7 : อย่ าปิดกั้นตัวเอง

การปิดกั้นตัวเองไม่เข้าหาผู้คน ไม่ยอมเข้าสังคมไม่วิ่งเข้าหาโอกาสที่มีจงจำไว้

ว่าเราจะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ และก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ

ในชีวิตได้เลย เ พ ร  า ะเราจะไม่มีแรง กร ะ ตุ้ นและแร งสนับสนุนนั่นเอง

8 : อย่ ายอมจำนน

การยอมรับกับชีวิตที่เป็นอยู่ โดยที่เราไม่คิดที่จะต่ อสู้กับชีวิตเลย ไม่คิดจะยอม

ต่ อ สู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่านี้เพื่อการมีงานที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงกว่านี้ หากว่าเรา

ยังจมปลั กอยู่กับสิ่งเดิมๆ อะไรเดิมๆไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่า

ชีวิตของเราก็ไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้

9 : อย่ าลืมอนาคต

ห า ก ใ นหัวของเราในตอนนั้นมีแต่งานกับงาน แต่ไม่มีแบบแผนที่จะเกี่ยวกับการ

วางแผนอนาคตไว้บ้างเลย ควรจำไว้ว่าหากเรามีงานที่ดี มีเงินที่ดีแต่ไม่มีอนาคต

ไม่มีการวางแผนไว้ นั่นก็จะทำให้เราเองจมปลักอยู่แต่งาน

10 : อย่ ารีบกับผลลัพธ์

คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมาจะต้องเกิดความ

สำเร็จตามที่เราตั้งใจหวัง แต่ความจริงแล้วนั้น ความสำเร็จไม่ได้ได้เกิดได้ภายใน

1 ครั้ งที่เราทำแต่ความสำเร็จที่ดีนั้น มาจากหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในร้อยครั้งที่เรา

ลงมือทำ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดต่างหากล่ะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …