Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้ากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกที่ดี

ความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้ากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกที่ดี

4 second read
ปิดความเห็น บน ความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้ากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกที่ดี
0

สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับความเสมอภาคผู้หญิงเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น

ผู้ ห ญิ งยุคใหม่แค่สตรอง และมั่นใจ ก็ประสบความสำเร็จได้ ไม่ย ากเลยสังคมปัจจุบัน ให้ความ

สำคัญกับ “ความเสมอภาคทางเพศ” ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกมีบทบาทสำคัญและมีความรับผิดชอบ

มากขึ้นในทุกแวดวง ไม่ว่าจะเป็น วงการเมือง วิชาการ ธุรกิจ หรือวิทย าศาสตร์ผู้หญิง ก็เข้ามามี

อิทธิพลมากขึ้นและเพื่อนๆเคยสงสัยมั๊ยว่า “ผู้หญิง” ต้องมีบุคลิกภาพแบบไหนถึงจะก้าวสู่ความ

สำเร็ จได้ ? ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีอัตราในการก้าวหน้าในที่

ทำงานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิก (APAC) เรามาดูกันค่ะว่าผู้หญิงควรมีลักษณะแบบ

ไหนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้

1 : ผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีครอบครัวเป็น

แรงผลักดันแม้จะต้องทำงานอย่ างหนัก หรือมีความรับผิดชอบสูง แต่พวกเธอจะแ บ่ งเวลาให้

กั บ ค รอบครัว ไม่ว่าตารางงานจะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่า ทุกครั้งที่ครอบครัว ต้องการ

เธอ เธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอ สำหรับผู้หญิงแล้ว

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวเองถือเป็นความสำเร็จของครอบครัวด้วยเช่นกันและความสำเร็จที่

พวกเธอได้รับทั้งหมดจะไร้ค่า หากไม่ได้ร่วมแ บ่ งให้ใครเลย จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผู้หญิง

ที่ ประสบ ค วามสำเร็จในด้านการงานส่วนใหญ่ จึงมองหาความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัว

ของพวกเธอและการทำงานนั่นเอง

2 : ผู้หญิงที่พัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน ผู้หญิงไม่สามารถปล่อยเวลาให้สูญเปล่าอีกต่อไป

ไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมาพร้อมกับความสำเร็จการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยเวลา

และความมุ่งมั่น ผู้หญิงที่จะประสบความสำเร็จต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ ในการพัฒนา

ทั กษะ และความสามารถของเธอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทักษะที่เธอมี

นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และไม่สามารถทดแทนได้

3 : ผู้หญิงที่สามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินได้เป็นอย่ างดี

ใครบ้างที่จะไม่รักผู้หญิงฉลาด? ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้นมีความสามารถใน

การบริหารจัดการการเงินเป็นอย่ างดี จากผลสำรวจการให้ความสำคัญด้านการใช้จ่ายของ

ผู้บริโภค ในปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยมาสเตอร์การ์ด (MasterCard Consumer Purchasing

Priorities 2016) พบว่าร้อยละ 93 ของผู้หญิงไทยมีการตัดสินใจด้านการเงินเกี่ยวกับการ

ออม และ การลงทุนมากที่สุด และร้อยละ 92 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการเงิน

ใ น ค รัวเรือน เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

เ พ ร า ะมันทำให้พวกเธอสามารถที่จะควบคุม บริหารจัดการชีวิตได้ จากการจัดสรรเงิน

ออม การลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

4 : ผู้หญิงที่มีความมั่นใจ ไม่ยอมแพ้

การมีความมั่นใจและความเพียรพย าย ามเป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่ประสบ

ความสำเร็จในทุกวันนี้ผู้หญิงถูกประเมินค่าต่ำเกินไปในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง

ด้านการทำงาน เ พ ร า ะฉะนั้นไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่ างไร เธอรู้คุณค่าของความสามารถที่

ตัวเองมีอยู่ และไม่ยอมให้ใครมาลดคุณค่าลงไปได้ ความเชื่อมั่นประกอบกับความมุ่งมั่น

สู่ ค ว า มสำเร็จ ทำให้พวกเธอประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้การไม่ยอมแพ้แม้จะ

มีความผิดพลาดเกิดขึ้น แต่จะใช้โอกาสนั้นในการเรียนรู้เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความ

สำเร็จต่อไป

5 : ผู้หญิงที่กล้า…ที่จะก้าวออกจาก Comfort Zone

ผู้ ห ญิ ง ที่ ป ระสบความสำเร็จชอบที่จะรับมือกับสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน หากมี

โอกาสที่จะลองสิ่งใหม่ ๆเธอจะอาสาเป็นคนแรกเสมอและสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะนำพวกเธอ

ไปสู่ความสำเร็จเ พ ร า ะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวได้ในทุก

ส ถานการณ์ เธอชอบความรู้สึก ตื่นเต้นที่มาพร้อมกับความเสี่ยงและพวกเธอก็ไม่กลัวที่

จะ ทำ สิ่ ง ที่แตกต่างออกไปถึงแม้ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่สำหรับพวกเธอแล้ว

ทุกอย่ างเป็นไปได้เสมอ

ไม่ว่าจะอย่ างไร คนที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นที่ตั้งนะคะเพียง

เรากล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกที่ดี ความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …