Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ถ้าคุณเครียดเ พ ร าะหนี้ไม่รู้จะจัดการยังไงกับหนี้เหล่านี้วิธีนี้อาจช่วยคุณได้

ถ้าคุณเครียดเ พ ร าะหนี้ไม่รู้จะจัดการยังไงกับหนี้เหล่านี้วิธีนี้อาจช่วยคุณได้

4 second read
ปิดความเห็น บน ถ้าคุณเครียดเ พ ร าะหนี้ไม่รู้จะจัดการยังไงกับหนี้เหล่านี้วิธีนี้อาจช่วยคุณได้
0

ใช้วิถี…เป็นหนี้อย่ างเป็นสุข 😶

​​​​​​​1 : ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ 💶

ควรใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้และไม่ควรแบ่งเงินไปใช้ทำอย่ างอื่น เ พ ร า ะอาจทำให้ไม่มีเงินพอที่จะ

ทำสิ่งที่ตั้งใจและมีประโยชน์กว่า รวมทั้งอาจทำให้มีรายได้ไม่​พอไปชำระหนี้ตามที่ประมาณการไว้แต่เดิมด้วย

2 : ทำความเข้าใจก่อนลงนามในสัญญา​ 📝

ก่อนลงนามในสัญญาใด ๆ รวมถึงการขอกู้เงินต้องอ่านทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ

และเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น​

🔹วัตถุประส​งค์ในการกู้เงินตรงตามที่ขอกู้​

🔹ระยะเวลาที่ให้กู้เงินกำหนดวันชำระเงินและความถี่ในการชำระเงิน

🔹จำนวนเงินทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรถูกต้องตรงกัน

🔹อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นแบบคงที่หรือลอยตัว หากเป็นแบบลอยตัวธนาคารต้องแจ้งประเภทของอัตรา

ดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น MRR MLR MLR+x% หรือ MLR-x%

🔹ตารางแสดงจำนวนเงินผ่อนต่องวดที่แสดงทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

🔹ประเภทและรายละเอียดของหลักประกันในสัญญาจำนองหลักประกันว่าตรงตามที่ระบุในสัญญาหรือไม่

🔹เงื่อนไขการไถ่ถอนและการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน

🔹เงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ เช่น ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ เงื่อนไขการยึดหลักประกัน

เมื่อผิดนัดชำระหนี้เงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เช่น หากอย ากเอาเงินก้อนมาโปะหนี้ก่อนครบอายุเงินกู้

จะทำได้หรือไม่และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

🔹รายละเอียดอื่น ๆ เช่น ค่าจดจำนองหลักประกัน ค่าประเมินราคาหลักประกัน ราคาประเมินของหลักประกัน

(ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการทำประกันวินาศภัยต่าง ๆ​​

3 : ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง 💁

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายหรือการชำระหนี้ทุกครั้งที่​ได้รับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

รับเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องควรรีบแจ้งเจ้าหนี้เพื่อแก้ไขโดยเร็วและเก็บเอกสารไว้ตรวจสอบกับงวดการชำระ

เงินถัดไปว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่​

4 : จ่ายเงินตรงเวลาและตามเงื่อนไข​ 💵

ควรจ่ายเงินให้ตรงเวลาและตามเงื่อนไขโดยจ่ายให้ตรงตามสัญญาภายในวันที่กำหนด และจำนวนเงินที่ระบุไว้

ในสัญญาเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่ม และรักษาประวัติเครดิตให้ดีอยู่เสมอ รวมถึงการไม่จ่ายค่างวดใน

จำนวนมากกว่าที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่สัญญาห้ามชำระหนี้ก่อนกำหนดเพื่อไม่ให้เป็นการปฏิบัติผิดสัญญา

ซึ่งอาจจดใส่​ปฏิทินตั้งโต๊ะ หรือกระดาษติดไว้ในจุดที่ง่ายต่อการมองเห็น หรือใช้ระบบเตือนใน

โทรศัพท์มือถือก็ได้​​

5 : หลีกเลี่ยงการชำระเงินแค่ขั้นต่ำ 💷

สินเชื่อบางประเภท เช่น บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินแค่

ขั้นต่ำได้ แต่รู้หรือไม่ว่าจะทำให้เราต้องเป็นหนี้ระยะเวลานาน และต้องเสียดอกเบี้ยเป็นจำนวนมากอีกด้วย

ดังนั้น ควรจ่ายเต็มจำนวนหากสามารถจ่ายได้หรือจ่ายให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เราเสียดอกเบี้ย​น้อยที่สุด

​​6 : ชำระหนี้เมื่อมีเงินก้อน 💰

หากเจ้าหนี้ไม่ได้คิดเบี้ยปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีชำระเงินก่อนครบกำหนดชำระ (Prepayment Fee)

ก็ควรรีบชำระหนี้เมื่อมีเงินก้อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายแต่ถ้ามีการเรียกเก็บเบี้ยปรับหรือค่าใช้จ่าย

อื่นๆจะต้องคำนวณเปรียบเทียบว่าคุ้มหรือ​ไม่ถ้าพบว่าไม่คุ้มการจ่ายเงินตามเวลาที่กำหนดไว้ก็น่าจะดีกว่า

7 : แจ้งเจ้าหนี้หากเปลี่ยนแปลงข้อมูล 💬

อย่ าลืมแจ้งเจ้าหนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ เพื่อป้องกันปัญหาที่

อาจทำให้เกิดการเสียประวัติเครดิตได้ เช่น ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ให้สินเชื่อกรณีฉุกเฉินไม่ได้รับใบแจ้ง

หนี้หรือกรณีที่สถาบันการเงินต้องการติดต่อเพื่อจัดทำหนังสือแนบท้ายสัญญาเพื่อปรับเพิ่มค่างวดเนื่อง

จากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นจนอาจทำให้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่องวดต้องเพิ่มขึ้น หากผู้กู้ไม่ทราบและ

ยังผ่อนชำระค่างวดเท่าเดิม ก็อาจต้องเสียเบี้ยปรับหรืออัตราดอกเบี้ยผิดนัด

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …