Home ข้อคิด ให้กำลังใจ บทเรียนในการดำเนินชีวิตของปี 2020 ฝากมาให้ย้ำเตือน

บทเรียนในการดำเนินชีวิตของปี 2020 ฝากมาให้ย้ำเตือน

3 second read
ปิดความเห็น บน บทเรียนในการดำเนินชีวิตของปี 2020 ฝากมาให้ย้ำเตือน
0

ชีวิตไม่ใช่ของเรา

โควิ ด-19 ทำให้แผนการต่าง ๆ ถูกถอดถอนออกไปมากมาย เหมือนพายุใหญ่ที่พัดผ่านโดยไม่เลือกใครทั้งนั้น เป็นเรื่องใหญ่

ที่คงไม่มีวันลืมในชีวิตนี้ช่วยย้ำเตือนความจริงที่ว่า ‘ชีวิตไม่ใช่ของเรา’ แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้มากมาย และ

บางครั้งอุบัติเหตุทั้งใหญ่เล็ก ก็เกิดขึ้นโดยไร้สัญญาณใด ๆ ทั้งสิ้นที่พอทำได้อาจไม่ใช่เตรียมตัว หากคือเตรียมใจ ด้วยการ

ย้ำให้ตระหนักอยู่เสมอว่า เรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอน และฝึกฝนจิตใจให้แกว่งไกวน้อยลง “ควบคุมโลกไม่ได้

แต่ฝึกควบคุมใจได้”

ปล่อยมือจากความคาดหวัง

เมื่อพายุเข้า เราจะเกาะยึดกับความคาดหวังเดิมไว้ เหมือนล็อกตัวเองไว้กับเสาต้นเดิม ช่วงเวลานั้นจะทรมานมากมีคำถาม

มากมายว่า ทำไมต้องเป็นแบบนี้ ทำไมไม่เป็นไปตามที่อย ากให้เป็น เราจะแกว่งอยู่ระหว่างความคาดหวังเดิมกับพายุที่

พัดแรง ซึ่งคือความจริงในปัจจุบันแต่ทันทีที่ปล่อยมือจากสิ่งที่ตั้งใจไว้ ปล่อยตัวไปกับพายุ จะได้พบทางออกใหม่ ๆ ท่าม

กลางพายุนั้น  “ไม่ยึดติดกับความหวังเดิม ๆ จะพบทางออกใหม่ ๆ”

หมดเวลานิย ามตัวเองเป็นสิ่งใดสิ่งเดียว

โควิ ด-19 ทำให้โลกและพฤติกรรมคนเปลี่ยนแปลงไปไวมาก หากเรายึดมั่นในการงานที่ถนัดแบบเดิม จะทำให้กระวนกระวาย

กับความเปลี่ยนแปลงนี้การทำงานที่บ้าน ประชุมออนไลน์ ซื้อ-ขายออนไลน์ การจัดส่งสินค้า ฯลฯ พฤติกรรมทุกคนเปลี่ยนไป

หลายคนถูกเรียกร้องให้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัดทักษะปรับตัวและกลายไปเป็นสิ่งอื่น (becoming) ในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา กลายเป็นสิ่งสำคัญมากความเป็น professional ที่ถนัดอะไรมาก ๆ อย่ างเดียวยังจำเป็น แต่ก็ต้องสะสมความถนัดในสิ่ง

ใหม่ที่หลากหลายด้วย การเปลี่ยนแปลงที่เรียกร้องการปรับตัว จะยิ่งเข้มข้นขึ้นอีกในปีหน้า “สะสมทักษะใหม่ ๆ พร้อมที่จะ

เป็นหรือทำสิ่งใหม่เสมอ”

ความสำคัญของถังออกซิเจน

เรามักเปรียบเทียบช่วงเวลารายได้หดหายจากผลกระทบของโควิ ดกับการดำน้ำ หลายธุรกิจเฝ้ารอวัคซีนเพื่อให้โลกกลับไป

เหมือนเดิมความสามารถในการกลั้นหายใจ ไม่ว่าของบุคคลหรือองค์กรล้วนสำคัญยิ่ง โควิ ดทำให้เห็นชัดว่า เงินเก็บคือถัง

ออกซิเจนมันช่วยต่อชีวิตและยืดเวลาให้เราคิดหาหนทางใหม่ โดยยังไม่หมดลมหายใจไปเสียก่อน การออมอย่ างมีวินัยจึง

สำคัญต่อชีวิตในภาพรวม  “เตรียมออกซิเจนสำรองเผื่อไว้ในย ามฉุกเฉิน”

มิตรสหายคือไอเดีย

ในย ามวิกฤต คนที่มองเห็นทางออกหลากหลายมักเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงหลากหลาย รับฟังไอเดียจากเพื่อนแวดวงอื่น ๆ ทำให้

เห็นทางออกที่เราคิดไม่ได้ด้วยตัวเองการเชื่อมโยงกับเพื่อน ทำให้เกิดการงานหรือสินค้าใหม่ ๆ นอกจากนั้น เพื่อนยังสามารถ

ช่วยเหลืออุดหนุนกันในย ามจำเป็น วิกฤตทำให้เห็นเลยว่า เพื่อนเยอะทางรอดก็เยอะ “รักษามิตรภาพ แล้วมิตรภาพจะรักษาเรา”

รอดไปด้วยกัน

เราจะประทับใจความช่วยเหลือของผู้คนในย ามวิกฤต ไม่ว่าญาติมิตรหรือคู่ค้า อะไรช่วยได้ก็ช่วยกัน ช่วงที่เราแข็งแรง มีอะไร

พอช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยช่วงที่เราอ่อนแอก็เอ่ยปากขอความช่วยเหลือได้ โดยอาจตอบแทนด้วยบางสิ่งที่สามารถให้ทดแทน

น้ำใจ เรามักจดจำความช่วยเหลือของผู้คนในย ามย ากได้ดีหากในช่วงวิกฤตไม่มีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เราเลย ก็ได้

เวลาทบทวนว่า ที่ผ่านมา เรากระทำตัวอย่ างไรกับเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงาน แต่ยังไม่สายเกินไปที่จะปรับเปลี่ยน

“ความช่วยเหลือคือวงจรย้อนกลับไปมา”

อย่ ารอคนจ้าง สร้างบางอย่ างขึ้นมา

งานว่าจ้างอาจลดน้อยลง บางคนอาจถูกตัดลดเงินเดือน หรือเลิกจ้าง การสมัครงานใหม่ในช่วงเวลาแบบนี้อาจไม่ง่ายนัก คนที่

เป็นฟรีแลนซ์งานอาจลดน้อยลงทักษะการสร้างช่องทางทำรายได้ของตัวเองขึ้นมาจึงสำคัญ อาจใช้เวลา ล้มลุกคลุกคลาน

จนกว่าจะเจอลู่ทาง แต่อย่ างน้อยก็ไม่ได้นั่งรอโอกาสจากคนอื่นอาจเริ่มให้เล็ก ต้นทุนไม่สูง เจ็บตัวให้น้อย ค่อย ๆ ทำไปคู่กับ

การงานที่ทำอยู่เดิม อาจพบแหล่งรายได้เสริม หรือเผลอ ๆ อาจเจอแหล่งรายได้ใหม่ “นอกจากหางาน สร้างงานเองด้วย”

ลดแรงกดดันตัวเอง

ในปีที่ไม่ปกติ หากสามารถเอาตัวรอดได้ก็เก่งแล้ว การกดดันตัวเองให้ทำสิ่งต่าง ๆ ได้เท่าเดิมหรือตามเป้า เป็นเรื่องเพิ่มความ

ทรมานให้ตัวเองโดยไม่จำเป็นลำพังรอดผ่านพายุมาได้ก็ลำบากแล้ว ควรเฉลิมฉลองให้รางวัลตัวเอง แทนที่จะโบยตีว่าทำ

ไม่ได้เท่าที่ตั้งใจไว้ผ่อนคลาย ลดเพดานความคาดหวัง รวบรวมพลังแล้วเดินหน้าต่อไป ปีนี้กราฟจะลงมาบ้างมันก็เป็นธรรมชาติ

ของชีวิต มีปีที่ไม่ดีบ้างก็ได้ แต่อย่ างน้อยเราก็เต็มที่กับมันแล้ว “ปีที่ไม่ดี อาจเป็นปีที่เราพย าย ามที่สุดก็เป็นได้”

ขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้าง ๆ กัน

ในปีที่ย าก ผมยิ่งรู้สึกขอบคุณครอบครัว คนใกล้ตัว มิตรสหาย และเพื่อนร่วมงานที่ทำให้ผ่านวันเวลาแย่ ๆ ทั้งด้านการงานและ

จิตใจมาได้อย่ างไม่บอบช้ำวิกฤตเหมือนบททดสอบความสัมพันธ์ ถ้าเรายังดูแลกันและกันได้ในช่วงเวลาแบบนี้ ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ให้ไอเดียวิกฤตกลับยิ่งกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ปีนี้ผ่านมาได้ก็เ พ ร า ะน้ำใจไมตรี

จากพี่ ๆ เพื่อน ๆ และกำลังใจจากคนใกล้ตัวถึงปลายปีก็ได้เวลาของการมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กัน ผมคิดว่าความรู้สึกขอบคุณ

ทำให้เราระลึกเสมอว่า ชีวิตไม่ใช่ของเรา แต่มันเชื่อมโยงกับผู้คนมากมายหากผู้คนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นพลังงานดี ๆ

โอกาสดี ๆ ความคิดดี ๆ กำลังใจดี ๆ ชีวิตของเราคงไม่แย่เกินไปนักในตอนต้นผมเขียนถึงบทเรียนแรกว่า มีปัจจัยที่ควบคุม

ไม่ได้มากมายในโลกกว้างใหญ่ แต่เราสามารถสร้างโลกใบเล็ก ๆ ที่บรรจุสิ่งแวดล้อมดี ๆ สำหรับเติมพลังและเยียวย าตัวเอง

ได้โลกใบนี้สร้างจากมิตรภาพ อย ากมีโลกใบนี้ ก็ต้องเป็นเพื่อนพี่น้องที่น่ารักของกันและกัน สำหรับผมแล้ว.. ที่ปี 2020

ไม่ได้แย่เกินไปนัก ก็เ พ ร า ะเพื่อนพี่น้องรอบตัวนี่เอง  “ขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้าง ๆ กันครับ”

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …