Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ความบ า ปนั้นคือคือ การประพฤติตนต ามตัณหา

ความบ า ปนั้นคือคือ การประพฤติตนต ามตัณหา

0 second read
ปิดความเห็น บน ความบ า ปนั้นคือคือ การประพฤติตนต ามตัณหา
0

ความบ า ปคือ การประพฤติตนต ามตัณหาของเนื้อหนังต่างๆโดยเอาแต่ความพึงพอใจของตนเองเป็นใหญ่

พระเจ้าทรงสร้างมุษย์ขึ้น มา โดยมีพระปรสงค์ที่จะให้เขาเป็นมิตรสห า ยกับพระองค์แต่เ พ ร า ะความอวดดี

หยิ่งจองหองของมนุษย์ เขาจึงเลือ กวิถีชีวิตเดินต ามแนวทางของตนเอง และแสวงหาที่พึ่งทางใจจากสิ่งต่างๆ

โดยไม่สนใจพระเจ้าผลของความบ า ป เป็นเหตุให้มนุษย์ไม่มีคความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของเขาได้ พระเจ้าเป็น

องค์บริสุทธิ์ดีเลิศ ในขณะที่มนุษย์ได้กล า ยมาเป็นคนบ า ป และกระทำสิ่งที่ไม่ดี ความแตกแยกทั้งสองนั้นยิ่งใหญ่

เปรียบเสมือนหุบเ ห วอันลึก และกว้างกั้นให้ทั้งสองต้องไกลกัน เ พ ร า ะค่าจ้างความบ า ปคือการเสียชีวิต

มนุษย์ไม่เคยละความพย าย ามหาวิ ธีที่จะข้ามหุบเ ห วม ร ณ ะนี้ไปหาพระเจ้า เพื่อจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ วิ ธีต่างๆที่เป็น

ความพย าย ามของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการทำดีมีศีลธรรม การยึดหลักปรัชญาคำสอนต่างๆแต่ในที่สุดมนุษย์พบว่า

เขาไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จนั้นได้ด้วยกำลังของตนเองเลย ดังที่มีข้ อพระคัมภีนฃร์เขียนว่า แต่ว่าความบ า ปชั่ ว

ของเจ้าทั้งหล า ยได้กระทำให้เกิดการแตกแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และความบ า ปของเจ้าทั้งหล า ยได้บัง

พระพักตร์ของพระองค์เ สี ยจากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยินทำชั่ วแล้ วต้องหมั่นละอายใจ เกรงกลัวต่อบ า ปก ร ร ม

คนที่ไม่เคยละอายใจ จะกล้าทำชั่ วโดยไม่รู้สึกผิ ด ชีวิตจะตกต่ำเ พ ร า ะสร้างแต่บ า ปไม่เคยสร้างบุญ เรื่องบุญบ า ป

ไม่ใช่แค่เรื่องที่อ่ า นแค่ประดับความรู้เท่านั้น ก ร ร มเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และส่งผลชัดเจนใกล้ตัวที่สุด และเราต้องเป็น

ผู้รับผลการกระทำ ของตัวเองโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้บ า ป เป็นก ร ร มที่ทำให้ชีวิตตกต่ำ เป็นอุปสรรค ที่ขวางทุกความสำเร็จ

หยุดทุกบ า ปได้ ชีวิตดีขึ้น บ า ป ต้องประกอบด้วยเจตนา และไม่เจตนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไห น แน่นอน ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น

ย่อมต้องไม่ดี การเกิดบ า ป เป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางกาย วาจา และใจ ในทางธรรม มีการกล่าวถึง บ า ป 11 อย่ าง

ที่เราอาจเผลอทำ เ พ ร า ะไม่รู้ มี ดังนี้

บ า ปที่ 1 การคบ คนพาล ไม่คบบัณฑิต

บ า ปที่ 2 การเป็นผู้เกียจคร้า น ไม่เอาการเอางาน ไม่ขยันทำมาหากิน

บ า ปที่ 3 การเป็นผู้ไม่กตัญญู รู้คุ ณต่อบุพการี

บ า ปที่ 4 การชอ บโกหก ไม่รั ก ษ าคำพูด

บ า ปที่ 5 ความตระหนี่ ถี่เหนียว และเห็ นแก่ตัว

บ า ปที่ 6 ความแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อม ถ่อมตน

บ า ปที่ 7 การไม่รู้จัก ปล่อยวาง ใน ก า มา ร ม ณ์ แ ละไม่รู้จักยินดีใน พ ร หม จ ร ร ย์

บ า ปที่ 8 การมัว เ ม า ในอบายมุ ข

บ า ปที่ 9 ยกย่อง ให้เกียรติคนเ ล วให้มีอำนาจเหนือตนเอง

บ า ปที่ 10 การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน และความเป็นจริง ของชีวิต

บ า ปที่ 11 การไม่ยินดีสั นโดษ ในคู่ครองของตนเอง

หนทางแห่งความเสื่อม 11 ประการนี้ ได้ถูกเน้นย้ำว่า เป็นทางเสื่อมสุด ที่มนุษย์ควรหลี กเลี่ยงที่สุด บางครั้ง

เราอาจเผลอ กระทำไป แต่ก็จะปิดทางเจริญ ทั้งปวง อยู่ดี ดึงชีวิตตกต่ำ อย่ างที่สุด ปิดทุกทางบุญ หากละบ า ป

ทั้ง 11 ประการนี้ได้ ย่อมเปิดทางบุ ญขึ้น เกิดบุญใหญ่ เปิดทางเจริญ ให้แก่ชีวิตต่อไป ขอให้บุญรั ก ษ า

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …