Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ฝึกทำตามแนวคิดนี้แล้วชีวิตจะพบเจอแต่ความสุข

ฝึกทำตามแนวคิดนี้แล้วชีวิตจะพบเจอแต่ความสุข

0 second read
ปิดความเห็น บน ฝึกทำตามแนวคิดนี้แล้วชีวิตจะพบเจอแต่ความสุข
0

เรื่องราวที่เป็นข้อคิดที่เราอ ย า กจะฝ ากสิ่งนี้ ถึงคนวัยใกล้ 42 หรือ 42 ปีขึ้นไป เก็บข้อคิ ดนี้ไว้กับตัวเองนะ

เริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีทุกสิ่งในโลกนี้ ล้วนมิใช่ของของท่านแม้แต่ร่า งกายนี้ ก็ไม่ใช่ของท่าน

เค้าเพียงแต่ให้ยืมใช้เท่านั้นเอง

1 : เมื่อประส บความสำเร็จในหน้าที่การงาน ก็ต้อง รั ก ษ าร่างกายของท่านเมื่อไม่ประสบผลในหน้าที่การงาน

ยิ่งต้อ งให้ตัวเองมีสุขภาพดี

2 : หากท่านอายุ 42 ปีขึ้นไป ชีวิตของท่าน ควรจะสงบเรีย บสบายๆ มีความสุข

3 : ใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่แข็งแรง หลายคนคงเคยได้ยินกับวลีที่ว่า การไม่มี โ ร คเป็นลาภอันประเสริฐการที่จะดูแล

สุขภา พให้แข็งแรงได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่ องง่ายแต่ก็ไม่ย า กเกินไปที่จะทำมันเพี ยงแค่เราใส่ใจในการกินออกกำลังอ ย่ าง

สม่ำเสมอและทำจิตใจให้ปล อดโปร่งเราก็จะแก่ไปอ ย่ างมีคุณภาพ พร้อมกับสุขภาพที่ดี

4 : ใช้ชีวิตให้มีความสุข สำหรับคนที่อายุขนาดนี้แล้ว ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตมามากมายทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีดังนั้น

ช่วงเวลาชีวิตที่เหลือจากนี้ควรจะใช้ชีวิตให้มีความสุขมาก ที่สุดอะไรที่ไม่เคยทำก็ทำซะ ที่ไหนที่ไม่เคยไปก็ไปซะ

เอาพลังในด้านลบออกไป ให้เหลือไว้แต่พลังบวกสิ่งไหนที่รู้สึกแย่ อ ย่ าเก็บเอาไว้ ปล่อยมันไปให้หมด

เหลือไว้แต่ความทรงจำดีๆก็พอ

5 : ใช้ชีวิตแบ บไม่ทวงบุญคุณถึงคุ ณจะเป็นคนที่เลี้ยงดูลูกมา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องได้อะไรตอบแทน

จริงไหม เ พ ร า ะมันเป็นหน้าที่ที่ คุณต้องทำอยู่แล้วหรือแม้แต่การที่เคยช่วยเหลือคนอื่นไว้ ก็ตามเราไม่ควรใช้ชีวิต

ที่เหลือไปกับการตามทวงบุญคุณใครต้องทำด้วยความเต็มใจ และช่วยเหลือจากใจจริง

ส่วนใครที่ทำกับคุณไว้ไม่ดีก็ปล่อยผ่านมันไป

6 : ใช้ชีวิตให้ใจกว้างอายุที่มากขึ้น ก็ต้องมาพร้อมกับมุมม องและทัศนคติ ที่ กว้างขึ้น ด้วยเช่นกัน

เปิดใจลองทำสิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่การใช้เงิน ก็ควรจะใจกว้ างกับตัวเองด้วยเช่นกันเ พ ร า ะเงินที่คุณทำงาน

เก็บมาทั้งชีวิตก็เพื่อเอามาไว้ใช้ตอนนี้แหละเ พ ร า ะสุดท้ายแล้ว เมื่อคุณจากไปก็เอาไปไม่ได้สักบาท

7 : การมีชีวิตได้ด้วยตัวเองอ ย่ าไปหวังฝากพึ่งชีวิตไว้กับใคร แม้แต่ลูกๆเองก็ตามเ พ ร า ะไม่มีใครสามารถดูแลใคร

ไปได้ตลอดเวลาดังนั้นเราควรที่จะช่วยเหลื อตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก และควรทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เหลือได้อ ย่ างมีคว ามสุ ขที่สุดและแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อ ย่ า งมีคุณภาพ

คือการมีสติอยู่ตล อดเวลาเพื่อที่จะสามารถนำพาชีวิตไปในจุดที่ดีที่สุดและหวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตให้มีความสุข

และเต็มที่กับทุกวันที่ตื่นขึ้นมา

8 : ในโลกแห่งความรักไม่มีใครผิดต่อใคร มีเพีย งใครบางคนไม่รู้จักรักถน อมใคร

9 : เพื่อ นที่ดีต้องชื่นชมซึ่งกันและกัน มิใช่เห็นแก่ผลประโยชน์เท่านั้น

10 : หากมีใครรู้จักเข้าใจคุณ ก็เป็นวาสนายิ่ง แต่ถ้าไม่มีใครรู้จักเข้าใจคุณ ก็จงรู้จักและเข้าใจตัวเองเถอะ

11 : ควรหาเวลานั่งคนเดี ยว แล้วหลับตานึกถึงตอนที่ท่านเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาววัยทำงานแล้ว ตอนวัย 42 ที่เป็น

อยู่ทุกวันนี้ แล้วท่านจะเข้าใจชีวิตในวัย 42 ปีขึ้นไปอ ย่ างไม่มีข้อกังวลเลยเ พ ร า ะกว่าจะมาถึงวัยนี้ท่านผ่าน

อะไรต่อมิอะไรมามากมายจริงๆ

12 : ทุกสิ่งทุกอ ย่ างล้ว นมีสองด้าน ไม่มีผิดหรือถูก สิ่งที่ท่านคิดว่าผิ ดแต่ผู้อื่นอาจเห็นว่าถูกและสิ่งที่ท่านขวนขว าย

ต่อสู้เพื่อได้มาอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังพ ย า ย า มสลัดทิ้งไป

13 : การปฏิบัติต่ อบุพการี อ ย่ าทำอ ย่ า งที่คนโง่ทำกัน คือเลี้ ยงดูอ ย่ างเสียไม่ได้แต่พอสิ้นชีวิตกลับทำพิธีเซ่นไหว้

ใหญ่โตคนรุ่นบุพการีของเรานั้น พวกเขาผจญความทุกข์ย า กมามากมายกระทำดีต่อพวกเขาก็คือการกระทำดีต่อ

มโนสำนึกของเราเองแท้จริงพวกเขาไม่ต้องการความฟุ้ งเฟ้ ออะไร โทรศัพท์ทักทายสักหน่อย

รือถามถึงเรื่องราวในอดีตสักเรื่องและอดทนฟังเล่าจนจบ พวกเขาก็พอใจแล้ว

14 : เพียงแค่สบายๆ ยังไม่พอ ในเวลาที่ควรก็น่าจะเ ส ริ มแ ต่ ง ตั ว เ อ ง บ้าง ทำให้วันธรรมดาๆ สดใสขึ้นมา

15 : กินข้าวต้องกินทีละคำ งานต้องทำทีละอ ย่ า ง ไม่มีอะไรที่จะทำปุ๊ปสำเร็จปั๊ปทุกสิ่งล้วนมีขั้นตอนอ ย่ าเอาแต่เร่งรีบ

ควรอยู่อ ย่ า งสบายๆ

16 : คุณภาพชีวิตจะดีหรือเล ว อยู่ที่ใจของท่านตัดสินเอง ท่ า ม ก ล า งอาหารอันโอชะเ ค รื่ อ ง ดื่ ม เ ลิ ศ ร ส

อ า จ แ ฝ ง ด้ ว ย ก ารเ ส แ ส ร้ งหลอกลวง มิ สู้ มี เ พื่ อ น รู้ ใจ 3 ถึง 4 คน นั่ ง ดื่มชา พู ด คุ ย เ รื่ อ ง สั พ เ พเ ห ระ

17 : ตำแหน่งและเกีย รติยศ ป็นเพียงแก้วใบหนึ่ง แต่อุปนิสั ยและการอบรมมาจึงจะเป็นสิ่งที่อยู่ในแก้วนั้นในแก้วผลึก

ใช่ว่าจะมีแต่เหล้ า องุ่นเลิศรสอาจจะเป็นเพียงน้ำสกปร กแก้วหนึ่งเท่านั้นเองในจอกดินเผา ก็มิใช่ว่าจะเป็นเพียง

น้ำเปล่า อาจจะเป็นเมรัยชั้นเยี่ยม

18 : ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกังวล แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นความกังว ลใจให้กับคนวัยนี้คงหนี ไม่พ้นเรื่องของลูกๆหลานๆ

เ พ ร า ะความเป็นห่วงจึงทำให้เกิดความกังวล แต่สิ่งที่คุณควรทำคือการเชื่อใจในตัวพวกเขาและปล่อยให้เขาจัดการ

ปัญหาชีวิต ของ เ ข า ด้วยตัวเองเมื่อถึงวันที่คุณไม่ได้อยู่แก้ปัญหาให้แล้วคุณจะได้มั่นใจว่า เขาสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เอง

19 : ความเหินห่างของพี่น้อง เป็นความเจ็ บปว ดใจยิ่ง เฉยหน่อยอภัยกันนิดอดทนบ้าง

จะทำให้จิตใจเรากว้างขึ้นสงบลง อบอุ่นขึ้น

 

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …