Home ข้อคิด ให้กำลังใจ วิธีบรรเทาหนี้ผ่อนจากหนักให้เป็นเบาที่ดีที่สุดในยุคโควิด – 19

วิธีบรรเทาหนี้ผ่อนจากหนักให้เป็นเบาที่ดีที่สุดในยุคโควิด – 19

2 second read
ปิดความเห็น บน วิธีบรรเทาหนี้ผ่อนจากหนักให้เป็นเบาที่ดีที่สุดในยุคโควิด – 19
0

บ้านก็ต้องผ่อน หนี้ก็ต้องใช้

เปิดวิธีใช้เงินอย่ างไรในวันที่ไม่มีรายได้ช่วงวิกฤตโควิด

สถานการณ์การแพร่ของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ อย่ างหนัก ผู้ประกอบการหลายราย

จำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานเพื่อความอยู่รอด

จำนวนผู้ว่างงานที่สูงขึ้นในช่วง 1 ปีนี้ทำให้เกิดคำถามที่ว่า หากอยู่ ๆ คุณก็กลายเป็นผู้ว่างงานอย่ างกระทันหัน คุณจะทำ

อย่ างไรกับหนี้สินที่มีอยู่ ทั้งหนี้บ้าน หนี้รถยนต์หนี้เพื่อการศึกษารวมถึงหนี้บัตรเครดิตทางออกที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัว

ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อช่วยประคับประคองให้ผ่านสถานการณ์อันเลวนี้ไปได้

1 : มองภาพรวมพื้นฐานทางการเงินของคุณก่อน 

การมองภาพรวมพื้นฐานทางการเงินเป็นสิ่งแรกที่คุณควรทำ หากอยู่ ๆ คุณต้องกลายเป็นคนว่างงานอย่ างไม่ทันตั้งตัวคุณ

ควรตั้งสติให้ดีก่อนเพื่อป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดในช่วงนี้ โดยอาจมองภาพรวมในชีวิตก่อนก็ได้ว่า คุณมีหนี้สินอะไร

บ้างที่จำเป็นต้องรีบจ่ายในเร็ว ๆ นี้ จากนั้นมองไปที่หนี้ในระยะย าว และความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตที่ต้องใช้เงิน

โดยหนี้ที่มี คุณต้องจำแนกให้ได้ว่าคุณติดหนี้อยู่เท่าไหร่ อัตราดอกเบี้ยแพงแค่ไหน รวมถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องจ่ายหนี้

เมื่อทราบข้อมูลเหล่านี้หมดแล้ว สิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจในลำดับถัดไปคือ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่มีความจำเป็น

ต่อการดำรงชีวิต เช่น ค่าอาหาร ของใช้ภายในบ้าน รวมถึงหนี้บ้าน

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถทำให้หนี้หายไปในเวลาสั้น ๆ ได้ แต่คุณสามารถวางแผนจัดการกับหนี้ โดยให้ความสำคัญกับสิ่ง

ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันมากที่สุดก่อน โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย และปากท้องที่ต้องกินอิ่มทุก ๆ วัน

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่มีความจำเป็นก็ควรตัดออกไปให้ได้มากที่สุด เช่น ค่าเสื้อผ้า อาหารราคาแพง หรือสินค้าที่มีความ

ฟุ่มเฟือยอื่น ๆ รวมถึงพย าย ามไม่ดึงเงินจากเงินที่จะเตรียมเพื่อเกษียณอายุมาใช้ แต่ให้ใช้เงินจากส่วนอื่น ๆ ที่เก็บไว้ใน

ย ามฉุกเฉินแทน

ทั้งนี้ไม่ใช่แค่การพย าย ามจัดการกับหนี้เก่าเท่านั้นที่มีความสำคัญ แต่การไม่ก่อหนี้ใหม่ก็สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อ

สถานการณ์การแพร่ของโรคโควิด-19 ดีขึ้น จนคุณอาจสามารถกลับเข้าไปทำงานได้ตามปกติแล้ว คุณควรสร้างวินัย

ทางการเงินที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นเพิ่ม

2 : ค่อย ๆ ใช้หนี้ต่อไป อย่ าหยุด

ถึงแม้ว่ารายได้ของคุณจะหายไปบางส่วนเ พ ร า ะถูกลดเงินเดือน หรือไม่มีรายได้เลยเ พ ร า ะตกงาน แต่หากคุณยังพอ

มีเงินที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่ างเพียงพอ คุณสามารถจัดสรรเงินเหล่านั้นมาเพื่อใช้หนี้บางส่วนได้

แต่อย่ าลืมว่าหนี้ทุกอย่ างอาจไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ให้หมดในเวลาเดียวกัน หนี้ที่คุณควรให้ความสนใจคือหนี้

ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ซึ่งหากปล่อยไว้นาน ๆ จะกลายเป็นว่าหนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็ว

ส่วนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอย่ างหนี้เพื่อการศึกษา สามารถค่อย ๆ ทยอยจ่ายคืนไปเรื่อย ๆ ได้

แต่เรื่องบ้านและรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน อย่ ามัวแต่พะวงกับหนี้บัตรเครดิต จนลืมสิ่งที่เป็นพื้นฐานให้กับชีวิตอย่ าง

บ้านและรถยนต์ หากถูกยึดไปคุณอาจไม่มีที่อยู่อาศัย และใช้ชีวิตอย่ างย ากลำบากกว่าเดิมได้

3 : มองหามาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล 

สำรวจดูมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของรัฐบาล เช่น มาตรการเราไม่ทิ้งกันที่จะมอบเงินช่วย

เหลือให้กับบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ใน

ระบบประกันสังคม

ส่วนคนที่เป็นแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม หากถูกเลิกจ้างหรือพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับเงินเดือน เ พ ร า ะ

บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ของโรคโควิด-19 ก็สามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากสำนักงาน

ประกันสังคมได้เช่นกัน

น อ กจากนี้ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนทางอ้อม โดยเฉพาะการคืนเงินประกัน

มิเตอร์ไฟฟ้า การให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำปะปา รวมถึงให้สิทธิ์ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือฟรีแม้ว่าจะ

ดูเป็นเงินจำนวนไม่มากนักแต่ก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้ เรียนรู้และรักษาสิทธิประโยชน์ส่วนตัวบ้าง

4 : ปรึกษาธนาคารตรง ๆ อย่ าปิดบัง 

ในช่วงสถานการณ์ที่ย ากลำบากแบบนี้ หลายธนาคารได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ทั้งการลด

อัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือเพียง 5% การพักชำระหนี้บางประเภทชั่วคราว รวมถึงการลด

อัตราดอกเบี้ยซึ่งข้อมูลการช่วยเหลือของธนาคารคุณสามารถติดตามได้จากหน้าเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารซึ่งจะ

มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป โดยบางมาตรการจะมีผลบังคับใช้กับลูกหนี้ของธนาคารทุกราย แต่บางมาตรการ

อาจต้องอาศัยการติดต่อเข้าไปเพื่อขอใช้มาตรการความช่วยเหลือ

อ ย่ า ง ไ ร ก็ตามการติดต่อธนาคารเพื่อปรึกษาปัญหาทางการเงินเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด หากธนาคารรู้สถานะทาง

การเงินของคุณ ว่าคุณได้รับผลกระทบจากการแพร่ของโรคโควิด-19 ธนาคารจะได้ร่วมกันกับคุณในการหามาตรการ

เพื่อช่วยเหลือในการผ่อนชำระหนี้ได้อย่ างดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …