Home ข้อคิด ให้กำลังใจ วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

0 second read
ปิดความเห็น บน วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
0

คนเราเกิดมาจะอยู่คนเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องอยู่ร่วมกับครอบครัว กับสังคมและในการมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั้น

ก็จะต้องมี การปรับตัว เ พ ร า ะแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในด้านร่างกาย ด้านความคิด ความสนใจ

ทัศนคติ และความสามารถต่าง ๆ ตลอดจนความแตกต่างของสถานะด้วย ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ อาจจะ

เป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น หรือทำให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่พอใจทำให้ไม่มีความสุขได้

แต่ในการอยู่ร่วมกันนั้น โดยทั่วไปมนุษย์ทุกคนต้องการแสวงหาความสุข ความพอใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน

แง่มนุษยสัมพันธ์สุขภาพจิตยึดหลักที่ว่า คนที่มีสุขภาพจิตดี คือคนที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ างมีความสุข

หมายถึง รู้จักตัวเอง ทำให้อื่นมีความสุข มีความพอใจในการอยู่ร่วมกับเราด้วย

ดังนั้น ใคร่ขอเสนอแนะวิธีหรือ หลักในการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความสุขในการ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1 : พูดจาทักทายผู้คนด้วยอารมณ์ชื่นบานแจ่มใสด้วยน้ำเสียงไพเราะน่าฟัง

2 : ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งสีหน้าและแววตา (คนที่หน้าตาบึ้งตึงต้องใช้กล้ามเนื้อถึง 72 ส่วน แต่การยิ้มใช้เพียง

14 ส่วนเท่านั้น อย่ างนี้แล้วยิ้มไว้ไม่ดีกว่าหรือคะ)

3 : เรียกขานคนด้วยชื่อของเขา จะทำให้เกิดความพอใจและแสดงถึงความสนิทสนม

4 : เป็นคนมีน้ำใจไมตรี และพย าย ามทำตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

5 : เป็นคนมีความจริงใจ คำพูดและการกระทำสอดคล้องกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความไว้วางใจและศรัทธาในตัวเรา

6 : เป็นผู้ฟังที่ดีในการสนทนาให้ความสนใจต่อคู่สนทนา

7 : มีความใจกว้างและมีสติทั้งต่อคำวิจารณ์และคำชม

8 : รู้จักนึกถึงความรู้สึกของคนอื่น เอาใจเขาใส่ใจเรา

9 : พร้อมเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลเท่าที่จะช่วยได้ ซึ่งการช่วยเหลือกันนั้นถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด

10 : เติมอารมณ์ขันเข้าไว้ มีขันติ อดทน และรู้จักก่อนตน

บทบัญญัติ 10 ประการข้างต้นนี้ เราสามารถทำได้ก็จะช่วยให้เราปรับตัวได้ แม้ว่าคนเราจะมีความแตกต่างกัน

แต่ทุกคนก็ยังมีความต้องการคล้าย ๆ กัน คือต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่ างมีความสุข และการมีมนุษยสัมพันธ์

ที่ดีต่อกันนี้ จะเป็นวิธีการสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ เราได้เป็นอย่ างดี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ที่

บ้านก่อน ถ้าทุกคนที่บ้านเรารักใคร่ปรองดองกันมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้ว สมาชิกในครอบครัวก็จะมี

ความสุข เรามาเริ่มต้นสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อความสุขกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …