Home ข้อคิด ให้กำลังใจ หมั่นทำบุญ คิดดี ทำดี แล้วจะมีแต่ความสุข

หมั่นทำบุญ คิดดี ทำดี แล้วจะมีแต่ความสุข

3 second read
ปิดความเห็น บน หมั่นทำบุญ คิดดี ทำดี แล้วจะมีแต่ความสุข
0

หลวงพ่อจรัญ ท่าน แ น ะ นำว่า

ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอ กกลางแจ้งขอขมาก รรมโดยตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาก รรม ต่อเจ้าก รรมนายเ ว ร

ศั ต รู ห มู่ ม า ร หมู่พๅลทุกภพทุกชๅติ ขอให้อโหสิก รรมจากกันแล้วหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

กุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดช ปัญญา โภคะ

ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกอย่ าง ขอให้มีบุญบๅรมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพ ทุกชๅติ

โดยเร็วด้วยเทอญและขออุทิศให้เจ้าก รรมนายเว รทุกภพทุกชๅติ ศั ต รู ห มู่ ม า ร หมู่พๅล (เช่น มนุษย์ หุ้นส่วน เพื่อน)

ทุกภพทุกชๅติ (เอ่ยชื่อได้ก็ยิ่งดี) ขอให้อโหสิก รรมขอให้จากกัน ณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้าถ้าทำบุญด้วย

ข้าวสๅรเป็นกระสอบหรือถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนเมล็ດข้าวสๅร เม็ดทราย ดิน

เจ้าก รรมนายเว รตามเมล็ດข้าวสๅรตามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิก รรมหลุดจากกัน ณบัดนี้เทอญขอให้

ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

 

กรณีที่ດวงตก มากขอให้แผ่บุญให้ตัวเองมากๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้ๅจริงๆ

จึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ ควรส วด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย ทำให้เกิดผลเร็ว

โทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มากๆ วันละ 10 ถึง 30 ครั้ง การแผ่เมตตาที่จะได้ผลนั้น ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์

แ น ะ นำว่าถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละ 100 ครั้ง เจ้าก รรมนายเว รจะหาย 100 เท่า 100 วิ ญ ญ า ณ

หรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติ สัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจาก ลิ้ น ปี่ แล้วอุทิศ

ส่วนกุศลจากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากกว่าเดิม อุทิศบุญใช้กับผู้เสียชีวิต

นำส่งบุญใช้กับผู้ยังมี ชีวิตอยู่ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก รรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วมากขึ้น

วิบา ก ก รรมของแต่ละคนล้วนต่างกันไป บางคน ป่ ว ย โดยไม่รู้สๅเหตุ บางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหๅกินไม่คล่อง

วิบา กก รรมนี้ ตามมาหลายภพหลายชๅติ ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกัน แต่อย่  าเพิ่งหม ดหวังหนทางในการบร รเทา

วิบา ก กรรมนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

 

เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศๅสนา เช่นการใส่บาตร การถือศึล แล้วการพูดคุย

ที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับผู้หม ดหวัง การทำความ

สะอๅดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธ

 

การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำความสะอาด ห้องน้ำ

ทำสวน หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็ ก การที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งนั้นเลย

ให้ตั้ง นะโม 3 จบ ข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) นามสกุล เกิดวันที่ วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบๅรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสๅกลโลก

รวมถึงองค์เทพ องค์พรหม ที่ปกปักรักษากายสังขๅร วิ ญ ญ า ณ ลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย (บุญที่ทำ เช่นใส่บาตร

ส ว ด ม น ต์ ถือศีล ให้ทาน ฯลฯ) ลูกขอถวายบุญกุศลนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น

ทั้งการงานการเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ (ความสมบูรณ์) ทุกภพทุกชๅติ และขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับ

เจ้าก รรมนายเว รทุกภพทุกชๅติ รวมถึง วิ ญ ญ า ณ ที่ตามมาทุกผู้ทุกคน

 

เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ บุตร ธิดา สามี ทุกภพทุกชๅติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้อโหสิก รรม ซึ่งกันและกัน

ให้จากกัน ณบัดนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นๆ เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไป

และให้เกิดปัญญาทางธรรม สมบูรณ์พูนผลทุกอย่ าง ด้วยบุญนี้เทอญ สาธุ

 

ห ม า ย เ ห ตุ

การตั้ง นะโม 3 จบ เพื่อขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประธาน เ พ ร า ะพระบารมีของพระพุทธองค์ สามารถเปิด 3 ภพ

(โลก) สวรรค์ มนุษย์ และนร ก ไม่ว่าเจ้าก รรมนายเว รจะอยู่ภพภูมิใด แม้แต่น ร กขุมสุดท้าย (ขุมที่ 18) ก็จะสามารถ

เปิดทางไปถึงได้ เจ้าก รรมนายเว รจะได้รับอย่ างรวดเร็ว และอโหสิก รรมให้เราหมดและให้กรวดน้ำลงดินด้วยทุกครั้ง

แม่พระคงคา แม่พระธรณี จะได้เป็นทิพย์พยๅน เ พ ร า ะท่านได้สำเร็จพระอรหันต์แล้ว

ปัญญาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วได้จากพันธุก รรมพ่อแม่ แต่อย่ าให้หลุดปัญญาทางธรรม นั่นก็คือ จิตสัมผัສรู้ดีชั่ วและ

การหยั่ งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าถ้าได้ปัญญาทางธรรม จะประสบแต่ความสำเร็จ ความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่ างเ พ ร า ะว่า

บุญคือขุมทรัพย์ ล า ภ ย ศ จะมาเองและยังช่วยครอบครัวและคนอื่นได้อีกนะ

ก รรมเว รแก้ไขได้โดย การขอขมาก รรมและส่ง วิ ญ ญ า ณ ด้วยพระสะดุ้ งมๅรขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว เป็นการต่อชะต า ชีวิต

ถ้าก รรมใดได้รับอโหสิก รรม ก รรมนั้นจะเบาบางลง ทำให้ชีวิตจะดีขึ้น โดยสังเกตจากเราว่า มีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นไหม

ที่ป่วຢก็จะหาย ที่จนก็จะเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มจะมีบุญมาช่วย หากก รรมยังมากอยู่ก็จะยังลำบา กอยู่เช่นเดิม

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …