Home เรื่องของความรัก หากมีข้อที่สำคัญหลายๆข้อก็น่าจะเป็นคนดีพอที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณได้

หากมีข้อที่สำคัญหลายๆข้อก็น่าจะเป็นคนดีพอที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณได้

0 second read
ปิดความเห็น บน หากมีข้อที่สำคัญหลายๆข้อก็น่าจะเป็นคนดีพอที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณได้
0

คนที่คุณ “ควรเลือกมาเป็นคู่ชีวิต” ควรมี 11 คุณสมบัตินี้

จุดเริ่มต้นที่สำคัญของชีวิตสมรส คือ การเลือกคู่ครอง เ พ ร า ะการตัดสินใจในการเลือกคู่ครองนั้น เป็นการตัดสินใจ

ที่สำคัญในชีวิต จำนวนคนที่ผ่านเข้ามาให้คุณรักไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรเลยสักนิด เ พ ร า ะสิ่งที่สำคัญมากกว่า

นั้นคือคนที่เข้ามามีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณได้หรือเปล่า ในเรื่องนี้ก็สังเกตได้ไม่ย ากเลย ขอแค่คนที่คุณ

กำลังคบหาดูใจกันอยู่มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในตัว ก็มากพอที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้แล้วว่าเป็นคนที่คุณควร

จะแต่งงานด้วยหรือไม่

1 : ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณ

คนที่คอยซักถามและรับฟังความคิดเห็น ความรู้สึก หรืออื่นๆ พร้อมทั้งจดจำคำพูดของตัวเอง และสามารถทำตาม

คำสัญญาที่เคยให้ไว้กับคุณในภายหลังได้ อีกทั้งยังรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ความรู้สึกคนรอบข้างของคนคุณ ก็

เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของคนที่เหมาะจะสร้างอนาคตร่วมกันมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ถ้าหากคุณให้ความสนใจ

หมั่นสังเกตการกระทำของอีกฝ่ายก็จะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างคนที่แค่ให้ความสนใจกับคนที่

ใส่ใจคุณจริงๆ ออกจากกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

2 : การรู้จักวางแผน

ลองสังเกตดูว่าเขาเป็นคนมีหลักการแค่ไหน มีการรู้จักวางแผน เตรียมการล่วงหน้าอย่ างรัดกุม ป้องกันปัญหาต่างๆ

ไว้บ้างและรู้จักคิดถึงอนาคตระยะสั้นระยะย าวทั้งต่อตัวเองและต่อคนที่เขารักด้วยถ้าเราคบคนแบบนี้ก็หายห่วงได้

คนที่รู้จักวางแผน รู้จักคิดและสามารถทำได้อย่ างที่คิดนั้น เป็นคนที่มีหลักน่าคบกัน คงต้องดูต่อไปด้วยว่า นอก

จากเขาจะคิดวางแผนเป็นแล้ว เขามีความพย าย ามที่จะทำให้สำเร็จผลตามแผนที่เขาวางไว้หรือไม่ การที่เขา

ทำได้จริงตามคำพูด แสดงถึงความรับผิดชอบ ความหนักแน่น และความอุตสาหะ อดทนหลายอย่ าง ซึ่งล้วน

เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนที่เราต้องการจะเป็นแฟนด้วย เรื่องนี้ต้องใช้เวลาสังเกต

3 : ความสม่ำเสมอ

เวลาเราคบใครคงชอบที่จะให้เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวา ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์

ความสม่ำเสมอแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเอง หนักแน่น มั่นคง อดทนและมีระเบียบวินัยของตัวเอง

คนที่แสดงความเสมอต้นเสมอปลายได้ เมื่อคบไปนานๆก็จะสามารถประเมินได้ง่ายๆว่าเขาเป็นคน

อย่ างไร เ พ ร า ะเขามักจะไม่มีอะไรปิดบัง ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่สม่ำเสมอแสดงว่าเขาปิดบัง

อะไรอยู่ แต่เขาไม่สามารถปิดบังได้ตลอด

4 : ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

คนที่เป็นที่รักของใครๆ มักมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีการ “ให้” ได้เหมาะสม ไม่เห็นแก่ตัว

เห็นแก่ได้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงใจของคนอื่น เวลาคบกันใหม่ๆ เขาอาจแสดงความเอื้อ

เฟื้อเผื่อแผ่กับเรา แต่พอรู้จักกันนานๆ เขาอาจเป็นฝ่าย “รับ” จากเรา และเรียกร้อง แบบนี้ต้องระวังให้จงดี

อย่ าคิดว่าการที่เรารักเขา จะต้องเป็นฝ่ายให้เขาฝ่ายเดียว การคบกันต้องเป็นฝ่าย “ให้” และ “รับ” อย่ าง

เหมาะสม ถ้าเขาไม่รู้จักให้เลยแสดงว่า เขาไม่ได้มีลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยธรรมชาติ แต่อาจ

เสแสร้งทำในระยะแรกๆ

5 : อีกฝ่ายก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง

คนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในอนาคตนั้น นอกจากจะเป็นคนที่ฟังความคิดของคุณแล้ว ควรจะเป็นคน

ที่มีไอเดียหรือความคิดเห็นเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้ระหว่างที่พูดจากันก็ควรอยู่ในหัวข้อ

เดียวกันด้วย ไม่ใช่คนที่มีความคิดเห็นตรงข้ามกับคุณเสมอ หรือเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยอยู่ตลอด

เมื่อรู้สึกไม่พอใจ

6 : ยอมรับตัวตนของคุณได้

ผู้ชายกับผู้หญิงมีข้อแตกต่างกันมากมาย อีกทั้งยังมีความหลากหลายกันไปในตัวของแต่ละคน ดังนั้นคนที่คุณ

ตัดสินใจจะแต่งงานด้วยควรเป็นคนที่สามารถยอมรับตัวตนของคุณได้ ทั้งความแตกต่างในเรื่องของความ

สนใจ ความคิดเห็น ทัศนคติ และอื่นๆ ไม่ใช่คอยบังคับให้คุณเป็นหรือทำในสิ่งที่เขาต้องการ

7 : ชีวิตของเขามีทั้งงาน เพื่อน ครอบครัว และสิ่งที่สนใจ

หน้าที่การงาน เพื่อน ครอบครัว และสิ่งที่สนใจเป็นองค์ประกอบหลักที่คนที่คุณจะแต่งงานด้วยควรมีให้ครบทุกด้าน

เ พ ร า ะอย่ าลืมว่าคนเราก็ต้องมีสังคมของตัวเองกับสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดกันบ้างอีกทั้งยังเป็นสิ่งสำคัญ

ที่แสดงให้เห็นว่า อีกฝ่ายเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ใส่ใจสิ่งรอบข้าง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย

8 : หาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ

คนที่จะแต่งงานด้วยไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้ก็ได้ แต่อย่ างน้อยก็ควรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ

มากพอที่คุณจะให้ความเคารพและชื่นชมศักยภาพของเขาได้ เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หน้าที่

การงานของตัวเอง หรือเสาะแสวงหาความรู้มาเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เป็นต้น เ พ ร า ะคนแบบนี้จะช่วย

ให้ชีวิตคู่เติบโตได้ดีกว่าคนที่ไม่มีกระตือรือร้นในการหาความรู้ใดๆ เลย

9 : สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดี

คุณสามารถดูจากปฏิกิริย าเวลาคบกันไปนานๆ ดูการแสดงออกของเขาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภายในครอบครัว

กับเพื่อน ๆ หรือเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น หากเราจำเป็นต้องเลื่อนนัดกับเขาอย่ างกะทันหัน เขามี

ปฏิกิริย าอย่ างไร หรือเราจำเป็นต้องปฏิเสธการขอร้องบางอย่ างของเขา เขาแสดงออกอย่ างไร ถ้าเขา

แสดงอารมณ์หรือรู้สึกรุนแรง ไม่มีการยับยั้ง ไม่มีการไตร่ตรอง หรือเอาแต่ใจตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฟังเหตุ

ผลของเราเลย แบบนี้ควรคบกันห่างๆ ดีกว่า เ พ ร า ะถ้ายิ่งสนิทกันมากขึ้นเราจะต้องเป็นฝ่ายเดือดร้อน

เอาใจเขาฝ่ายเดียว ในที่สุดเราเองจะเป็นฝ่ายทนไม่ไหว

10 : ความเข้มแข็งของจิตใจ

เราต้องคอยสังเกตเวลามีสถานการณ์ที่ทำให้เขาไม่สบายใจ เครียดหรือวิตกกังวล แล้วดูว่าเขาคิดและตัดสินใจ

อย่ างไร คนที่มีความเข้มแข็งของจิตใจจะ”สู้”ปัญหา มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ใช้สติปัญญาไตร่ตรองหาหน

ทางแก้ไขอย่ างรอบคอบ มองถึงข้อดีข้อเสีย รู้จักปรึกษาผู้อื่น รู้จักเอาความคิดเห็นผู้อื่นมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหา และเมื่อปัญหาผ่านพ้นไปแล้ว ก็สามารถทบทวนเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต เพื่อป้องกันกับ

ปัญหาต่อไปในอนาคต คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติที่ดีข้อหนึ่งที่สมควรมีในคู่ของคุณ

11 : มีอารมณ์ขัน

หนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้ชีวิตรักเดินทางไปถึงความสำเร็จได้ คือการมีอารมณ์ขันแต่ก็ควรพิจารณาลักษณะ

การใช้มุกตลกด้วยว่า เป็นคำพูดและนำออกมาใช้ในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่อย่ างไร เ พ ร า ะมันอาจจะสร้าง

ปัญหาให้กับความสัมพันธ์ได้ ถ้าหากอีกฝ่ายนำข้อด้อยออกมาล้อเลียนหรือเห็นเป็นเรื่องขำขัน ในทางกลับ

กันมุกตลกที่ดีก็จะพาพวกคุณไปสู่ชีวิตคู่ที่มีความสุขในที่สุดได้เหมือนกัน

ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติของคนที่คุณควรเลือกมาเป็นคู่ชีวิต ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกข้อ หากมีข้อที่สำคัญ

หลายๆข้อก็น่าจะเป็นคนดีเพียงพอที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณได้และหากต้องการคู่ครองที่ดีมีคุณสมบัติครบถ้วน

อย่ างที่กล่าวมา ตัวคุณเองก็ควรจะทำอย่ างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้ได้ด้วยเช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …