Home ข้อคิด ให้กำลังใจ อ่านบทความนี้จบก็อย่ าลืมเลือกลงทุนเพื่อการเกษียณที่เหมาะกับตัวเราน้า

อ่านบทความนี้จบก็อย่ าลืมเลือกลงทุนเพื่อการเกษียณที่เหมาะกับตัวเราน้า

6 second read
ปิดความเห็น บน อ่านบทความนี้จบก็อย่ าลืมเลือกลงทุนเพื่อการเกษียณที่เหมาะกับตัวเราน้า
0

พร้อมไว้ ชัวร์กว่า กับ 5 กองทุนเพื่อวัยเกษียณ

เคยคิดกันไหม? ว่าหลังเกษียณที่ไม่มีรายได้แล้ว เราจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยเงินจากแหล่งใด? ถ้าคำตอบคือ

เงินเก็บ คำถามคือ…เพื่อนๆ มีเพียงพอแล้วหรือยัง วันนี้เรามีกองทุนที่เป็นแหล่งเงินออมไว้ใช้ย ามเกษียณมาฝาก

มีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ

1 : กองทุนประกันสังคม

เป็นกองทุนที่เป็นหลักประกันแก่ผู้ประกันตนว่าจะได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตรวมไปถึง

กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ โดยเงินสมทบนี้จะมีการจ่ายเข้ากองทุน 3 ส่วนด้วยกัน นั่นคือ

จากลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล ซึ่งผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนี้จะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

-ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ : กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน

-ได้รับเงินบำนาญชราภาพ : กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนขึ้นไป

ตัวอย่ าง : กรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ( มนุษย์เงินเดือน ) ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเดือนสุดท้ายสูงสุดที่ 15,000 บาท

สมทบครบ 180 เดือน ( 15 ปี ) จะได้รับบำนาญเดือนละ 3,000 บาททุกเดือน และหากสมทบเกิน 180 เดือน

( 15 ปี ) ก็จะได้เงินบำนาญเพิ่มปีละ 225 บาท ( รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานประกันสังคม )

2 : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( PVD )

เป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้าง จัดตั้งขึ้นร่วมกันด้วยความสมัครใจ ส่งเสริมให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ

ออกจากกงาน หรือทุพพลภาพ แหล่งเงินออมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบ่งได้เป็น 4 ส่วนดังนี้

โ ด ยเงินจากกองทุนทั้ง 4 ส่วนนี้ ลูกจ้างจะได้รับ เมื่อพ้นสภาพ จากการเป็นสมาชิกกองทุน กรณีออกจากงานอายุครบ

55 ปีบริบูรณ์ และ เป็นสมาชิกกองทุนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือพ้นสภาพจากเหตุทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตเงินจาก

กองทุนดังกล่าว จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีทั้งจำนวน แต่หากเราออกจากงานก่อนอายุครบ 55 ปี เพื่อน ๆ ควรนำ

เงินที่ได้รับดังกล่าวไปลงทุนต่อใน RMF for PVD เพื่อเป็นแหล่งเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ และจะได้รับยกเว้นภาษี

3 : กองทุนรวมส่งเสริมการออมระยะย าว ( SSF ) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF )

ทั้ง 2 กองนอกจากจะส่งเสริมการออมระยะย าว เป็นแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณแล้ว การลงทุนในกองทุน

ทั้ง 2 กองนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอีกด้วย

4 : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข. )

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินออมไว้ใช้ย ามเกษียณแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการมีลักษณะใกล้เคียง

กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานเอกชน ประกอบไปด้วยเงิน 4 ส่วนนั่นคือ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย

เงินประเดิม โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนเพื่อข

ย ายดอกผลตามนโยบายที่ประกาศไว้ และเมื่อข้าราชการซึ่งก็คือสมาชิกกองทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพ เช่น เกษียณอายุ

ราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี ก็จะสามารถเลือกรับเงินกองทุน เป็นบำเหน็จหรือบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณได้ ( รายละ

เอียดเพิ่มเติม : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้ารายการ )

5 : กองทุนการออมแห่งชาติ ( กอช. )

คือ กองทุนการออมภาคสมัครใจที่รัฐจัดให้กับแรงงานนอกระบบที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จ

บำนาญอื่นของรัฐ หรือเป็นผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1 ได้มีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ โดยจะได้รับสิทธิเงิน

บำนาญรายเดือนขั้นต่ำ 600 บาท เมื่อส่งเงินออมสะสม 13,200 บาท/ปี อย่ างน้อย 10 ปี ซึ่งหากส่งเงินสะสมในระยะ

เวลาที่มากกว่า 10 ปี เงินบำนาญรายเดือนก็จะมากขึ้นตามไปด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนการออมแห่งชาติ)

จะเห็นนะคะว่า กองทุนที่เป็นแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณมีอยู่หลายกองให้เลือกลงทุนได้ ตามอาชีพหรือความสมัครใจ

แต่ไม่ว่าจะกองทุนไหนล้วนแต่ส่งเสริมให้เราเห็นความสำคัญของการมีเงินเก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณ..อ่านบทความนี้จบ

แล้ว ก็อย่ าลืมเลือกลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณที่เหมาะกับตัวเราน้า หวังว่าเพื่อนๆ ทุกคนจะมีความสุขกับชีวิตเมื่อ

เกษียณทุกคนค่ะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …