Home ข้อคิด ให้กำลังใจ เศรษฐกิจอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้ควรติดตามดูพัฒนาการอย่ างใกล้ชิด

เศรษฐกิจอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้ควรติดตามดูพัฒนาการอย่ างใกล้ชิด

2 second read
ปิดความเห็น บน เศรษฐกิจอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้ควรติดตามดูพัฒนาการอย่ างใกล้ชิด
0

ภาวะเงินฝืดคืออะไร มีหลักการคิดอย่ างไร

สำหรับ ภาวะเงินฝืด นั้นเป็นภาวะที่ราคาสินค้าและบริการลดต่ำลงเรื่อย ๆ เนื่องจากปริมาณสินค้าและบริการต่าง ๆ

ที่ผลิตออกมามีมากกว่าความต้องการซื้อสินค้าของคนในประเทศ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องลดราคาสินค้าเพื่อที่จะทำ

ให้ขายได้ และลดการผลิตลง เ พ ร  า ะถ้าผลิตออกมาเท่าเดิมก็ขายได้ไม่หมดผลที่ตามมาคือ การจ้างงานและ

ก า ร ซื้ อ วั ต ถุดิบเพื่อการผลิตก็จะลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว แต่หากมองภาวะ

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ก็ยังไม่เข้าข่ายภาวะเงินฝืด ตามนิย ามของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ซึ่งต้อง

เข้าเงื่อนไข 4 ข้อ คือ

นิย ามของธนาคารกลางยุโรป สำหรับ ภาวะเงินฝืด

1 : อัตราเงินเฟ้อติดลบเป็นเวลานานพอสมควร (prolonged period)

2 : อัตราเงินเฟ้อติดลบกระจายในหลาย ๆ หมวดสินค้าและบริการ

3 : การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะย าว (ปกติดูที่ระยะ 5 ปี) ต่ำกว่าเป้าหมายระยะปานกลางอย่ างมีนัยยะ

4 : อัตราการขย ายตัวทางเศรษฐกิจติดลบ และอัตราว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น

สาเหตุที่ทำให้เกิดเงินฝืด

สาเหตุใหญ่ ๆ คือ ความต้องการซื้อสินค้าและบริการมีน้อยกว่าปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตได้หรืออุปสงค์มวลรวม

น้อยกว่าอุปทานมวลลรวม ซึ่งทำให้เกิดอุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) หรือสินค้าขายไม่ออก ส่งผลให้โรงงาน

หรือธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องลดปริมาณการผลิต ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมาด้วย จนสุดท้ายทำให้รายได้

ประชาชาติลดลงในที่สุด

ผลของภาวะเงินฝืด

หากเกิดภาวะ เงินฝืด จะทำให้ประชาชนมีความสามารถที่จะใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ลดลงจนรวมไปถึงหยุดซื้อ

จ น ทำ ให้ปริมาณสินค้าและบริการที่มีอยู่มีมากเกินความต้องการ เมื่อสินค้าที่ผลิตได้ขายไม่ออก เหล่าโรงงานและ

เ ห ล่าผู้ผลิตจะต้องลดราคาสินค้าและบริการจนไม่ได้ทุนหรือได้รับกำไรน้อยลงทุนแล้วไม่คุ้ม จนทำให้ผู้ผลิตบาง

ส่วนอาจเลิกการผลิตหรือลดปริมาณการผลิตลงจนคนตกงานเป็นจำนวนมากรวมถึงเกิดเป็นปัญหาลูกโซ่เ พ ร า ะ

กลุ่มคนที่ว่างงานเหล่านี้จะไม่มีรายได้พอที่จะจับจ่ายใช้สอยตามปกติ ทำให้สินค้าและบริการที่ผลิตได้ก็ขาย

ไม่ออก นอกจากการจ้างงานจะลดต่ำลง รายได้ของคนส่วนรวมจะลดต่ำลงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ไว้ในแผนพัฒนาประเทศอีกด้วย ภาวะเงินฝืดจึงมีผลกระทบต่อประชาชนแต่ละอาชีพ ดังนี้

– ลูกจ้าง,พนักงานบริษัท

– พ่อค้าและนักธุรกิจ

– เกษตรกร

– ผู้มีรายได้ประจำ

– ลูกหนี้และเจ้าหนี้

– รัฐบาล

แก้ไขภาวะเงินฝืด ได้อย่ างไร

เมื่อเกิดภาวะเงินฝืดสามารถแก้ไขได้ โดย รัฐบาลจะต้องออกมาตรการหรือนโยบายการเงินการคลังต่าง ๆ

ซึ่งจะเป็นมาตรการในการช่วยให้การใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถจัดการอุปทานส่วนเกินให้หมดไป

ได้ ภาวะเงินฝืดก็จะสิ้นสุดลง

แล้วในระยะข้างหน้า จะมีโอกาสเกิดภาวะเงินฝืดหรือไม่?

ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้ หากเศรษฐกิจไทยหดตัวลึกหรือฟื้นตัวช้ากว่าที่

ประเมินมาก ซึ่งแบงก์ชาติมีการดูแลเสถียรภาพราคา และติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจอย่ างใกล้ชิด

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …