Home ข้อคิด ให้กำลังใจ โมเม้นไหนที่ทำให้คุณมีความสุขเล็กๆที่เรียกว่านิย ามความสุขที่แท้จริง

โมเม้นไหนที่ทำให้คุณมีความสุขเล็กๆที่เรียกว่านิย ามความสุขที่แท้จริง

0 second read
ปิดความเห็น บน โมเม้นไหนที่ทำให้คุณมีความสุขเล็กๆที่เรียกว่านิย ามความสุขที่แท้จริง
0

ความสุขที่แท้จริงคือการที่คุณรู้สึกรักตัวเองบางคนเรียกสิ่งนั้นว่าความสงบ

ความสุข คือ สิ่งที่ทุกคนอย ากได้ แต่ทุกคนมีความเห็นไม่เหมือนกันว่าความสุข คือ อะไร

บางคนพูดว่าเราจะมีความสุข ถ้ามีรถมีบ้าน บางคน พูดว่า จะมีความสุข ถ้าคนรักหายป่วย

บ า ง คนพูดว่าจะมีความสุขถ้ามีครอบครัว มีลูก หรือบางคนพูดว่ามีความสุขตอนออกไป

เ ที่ ยวดื่มกับเพื่อนความสุขพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญครับ แต่ก็เป็นความสุขที่อาจจะเข้ามาใน

ชี วิตคุณไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วันแต่พอผ่านไปนานๆเข้าคุณก็จะตื่นมาแล้วรู้สึกว่าความสุข

หายไปแล้ว พูดง่ายๆก็คือความสุขพวกนี้ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไป

ความสุขที่แท้จริง คืออะไร

ผมคิดว่าถ้าเราไม่รู้สึกรักตัวเองหรือพอใจในตัวเอง ต่อ ให้เราอยู่กับคนที่เรารักเราก็คงไม่มี

ความสุขอยู่ดีบางคนต่อให้แฟนเขาดูแลดีแค่ไหน เพอร์เฟคเลิศเลอ แต่ถ้าในใจเขารู้สึกว่า

ตัวเองไม่มีค่าหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควร เขาก็คงไม่มีความสุขแล้วแฟนของเขาก็คงทำให้

เ ข า มี ความสุขไม่ได้ตรงกันข้าม บางคนอยู่คนเดียว ไปเดินสวนท่องเที่ยวธรรมชาติคน

เดีย วก็มีความสุขแล้วเ พ ร า ะ ความสุขที่แท้จริงไม่สามารถรับจากคนอื่นได้ คนอื่นอาจ

จะช่วยนำทางเราได้แต่สุดท้ายความสุขต้องมาจากการที่เราเข้าใจและเรียนรู้ด้วยตัวเอง

( ค งไม่มีใครสามารถบอกคุณได้ว่าอะไรทำให้คุณมีความสุข หรืออะไรที่ทำให้อารมณ์

คุณแปรปรวน) ในส่วนนี้ ผมแนะนำให้ทุกคนอ่านบทความ วิธีทําใจให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน

ของผม ที่น่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและสามารถสร้าง

ความสุขคืออะไร?

ความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่อยู่ในตัวคุณ เป็นความสุขที่เกิดจากการที่คุณพอใจใน

ตั ว เองและสิ่งที่คุณมี พอใจกับร่างกายจิตใจ และ จิตวิญญาณของตัวเอง ความสุขที่

แท้จริงคือการที่คุณรู้สึกรักตัวเอง บางคนเรียกสิ่งนี้ว่าความสงบบางคนอาจจะมี

ค ว ามรัก แต่งงานเ พ ร า ะเขามีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับคนที่ตัวเองรัก แต่ทุกครั้งที่

ทะ เ ลาะกันเขาก็จะรู้สึกว่าความสุขที่เคยมีได้หายไปผมเข้าใจว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์

สั ง ค ม แ ละทุกคนสามารถหาความสุขได้จากการอยู่กับการอยู่กับเพื่อนสนิทหรือ

คนรัก

บางคนก็หาความสุขจากการได้ไปเที่ยวที่ใหม่ๆได้เห็นมุมมองใหม่ๆในชีวิต…แต่จะ

มี ค ว า มสุขอะไรในชีวิตไหมที่ไม่ต้องผูกกับสิ่งของ สถานที่ หรือแม้แต่กับคนอื่น

คว ามจริงก็คือพวกเรา ทุกคนหาความสุขจากสิ่งนอกกายเราทั้งนั้น ทำให้ไม่ค่อย

มีใครเข้าใจความหมายของคำว่า‘ความสุขที่แท้จริง’ซึ่งแน่นอนว่านิย ามความสุข

ของแต่ละคนนั้นคงไม่เหมือนกัน

ความสุขและความสงบ

คว า มสงบที่ผมพูดถึงนี้คือความสงบภายในคนบางคนภายนอกอาจจะดูนิ่งแต่ภายใน

กลับรู้สึกร้อนรน อย่ างนั้นก็คงจะไม่มีความสุข

ในศาสนาพุทธอาจจะบอกว่าความสงบคือการที่เราอยู่กับปัจจุบันไม่กังวลเรื่องอนาคต

จะ ไ ม่เศร้ากับเรื่องในอดีตหรืออาจจะมาจากการที่คุณเข้าใจตัวเองอย่ างแท้จริง รู้ว่า

อะไรทำให้คุณเศร้าเสียใจ และรู้ว่าอะไรทำให้คุณโมโหเ พ ร า ะมนุษย์เราสามารถอยู่

เ ห นื อ อ าร มณ์ตัวเองได้…ถ้าเรารู้ว่าอารมณ์นั้นมาจากไหนคนเราไม่ได้อารมณ์เสีย

เ พ ร า ะรถติดครับเราอารมณ์เสียเ พ ร า ะเราไม่รู้ว่าเราจะไปถึงจุดหมายเมื่อไหร่เรา

อ า ร ม ณ์ เสียเ พ ร า ะว่าเราไม่สามารถควบคุมการจราจรได้

เ พ ร า ะฉะ นั้น ถ้าเรารู้ตัวเองความสงบก็จะมาเองอีกสิ่งหนึ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดกัน

เกี่ยวกับความสงบก็คือ ความสงบไม่ใช่การปิดความรู้สึกของตัวเองแต่ความสงบคือ

ก า ร ที่เรายอมรับแต่ว่าความรู้สึกเราเป็นอย่ างนี้ และต่อให้ความรู้สึกทำให้เราเจ็บ

ภายนอกแต่ภายในใจเราก็ยังรู้สึกสงบอยู่ดี

ค ง เ ห มื อ นกับคนที่สามารถนั่งสมาธิได้ทั้งๆที่โดนยุงกัด ความเจ็บความคันก็ยังอยู่

แต่ทั้งจิตและใจของเราสงบแล้วเป็นต้นแน่นอนครับว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกระยะ

ย า ว ไม่ใช่ของที่แค่พูดแล้วจะทำได้ทันที เ พ ร า ะฉะนั้นหากคุณยังรู้สึกไม่สงบใน

ต อ นนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราค่อยๆหาวิธีเรียนรู้กันที่ผ่านมาพูดแต่ภาพรวมกว้าง ๆ แต่

ความสุขและความสงบนี้ต้องทำยังไงถึงจะได้มาบ้างล่ะ ความสุขให้ตัวเองผ่าน

ความสงบได้

ความสุขที่แท้จริงกับสิ่งนอกกาย

หลายคนเข้าใจผิด นิย ามว่าการมีของนอกกายจะทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงความสุข

ที่แท้จริงไ ด้ แต่ผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลย ทั้งสองอย่ างมันไม่ใช่สิ่ง

ตรงกันข้ามของกันและกันเราอาจจะมีความสุขที่แท้จริงจากภายใน แล้วก็มีความสุข

จ า ก สิ่งที่เราทีภายนอกพร้อมกันก็ได้หรือเราอาจจะมีความสุขที่แท้จริงจากภายใน

แ ต่ กำ ลั งทุกข์อยู่กับเรื่องภายนอกก็เป็นไปได้เหมือนกัน (แต่ความสุขภายในก็คง

ช่ ว ยบรรเทาความทุกข์จากเรื่องภายนอกได้) ผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเกิด

จากการที่

ค น ส องคนมีความสุขจากภายในทั้งคู่ เ พ ร า ะความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์

ที่ ไ ม่ มี ค ว า มหวาดระแวงหรือความกลัวผมเคยเขียนบทความไว้เรื่องความสุขและ

ค ว า มทุกข์ว่า 2 อย่ างนี้ไม่ได้เป็นสิ่งตรงข้ามของกันและกันความสุขและความทุกข์

สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ หากใครสนใจแนะนำให้อ่านนะครับ ทำไมคุณมีทุกอย่ าง

แล้วถึงยังไม่มีความสุข และ ‘ความสุขจาก

การไม่ยึดติด’ จะทำจริงได้ยังไงนะทีนี้ขอกลับมาคุยเรื่องความสุขที่แท้จริงใหม่นิย าม

ค ว า มสุขที่แท้จริงที่ผมบอกว่าคือการที่คนรู้สึกพอใจในตัวเอง รู้สึกสบายใจในสิ่งที่

ตัวเองเป็นอยู่ บางคนก็อธิบายความรู้สึกนี้ว่าเป็นความสงบครับ เรารู้สึกสงบเ พ ร า ะ

เรารู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือเรื่องที่ต้องทำ

ให้เราเจ็บปวดอีกต่อไป

วิธีใช้ชีวิตให้มีความสุข

แค่บอกให้ทำให้ใจสงบมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรหรอครับ เหมือนคุณเป็นหนี้อยู่แล้ว

คนบอกว่าให้หาเงินสิ เรารู้ปัญหาแล้ว เรารู้ทางออกด้วย แต่เราไม่รู้วิธีทำ

เ พ ร า ะฉะนั้นเรามาดูกันว่าต้องทำยังไงบ้างให้ชีวิตมีความสุขให้ถามตัวเองว่าต้องการ

อะไรในชีวิตกันแน่ บางคน อาจจะบอก ว่าให้เริ่มจาก การนั่งสมาธิ แต่ สำหรับผมสิ่งที่ดี

ที่สุด คือ การสังเกตอารมณ์ตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้ (เช่นตอนที่

โม โ หหรือรู้สึกอิจฉา) แล้วค่อยๆเก็บข้อมูลว่าช่วงไหนหรือปัจจัยอะไรที่ทำให้เรารู้สึก

อย่ างนี้บ่อยๆ

และให้ทำอย่ างเดียวกันกับเวลาที่เรารู้สึกมีความสุขหรือสงบ (เอาแบบความสุขจริงๆ

จากการทำอะไรที่เราชอบนะครับ ไม่ใช่แค่

ความสุขจากการกินของอร่อยๆ) หลังจากนั้นก็เป็นแค่การเพิ่มโอกาสในการให้ความสุข

กับตัวเองได้ ลดโอกาสที่เราจะรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเราคง

ไม่สามารถควบคุมทุกอย่ างในชีวิตได้ แถมทุกคนก็มีหน้าที่และมีสภาพแวดล้อม

รอบตัวไม่เหมือนกัน แต่ผมเชื่อว่าการถามคำถามกับตัวเองและการพย าย ามหาคำตอบ

ให้กับคำถามเหล่านั้น ก็คือจุดเริ่มต้นใน

ก า ร หาความสุขที่แท้จริงผมจะจบบทความนี้ด้วยการทำรายการคำถาม ที่คุณสามารถ

ใช้ได้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองนะครับ

เ มื่ อ ไ หร่บ้างที่คุณรู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนที่คุณควบคุมอารมณ์ตัวเอง

ไ ม่ ไ ด้มีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษที่เหมือนกันทุกครั้งหรือเปล่ามีอะไรที่คุณสามารถทำได้

เ พื่ อทำให้ปัจจัยข้างบนน้อยลงหรือเปล่าในชีวิตนี้คุณอย ากทำอะไรบ้างจะเป็นไปได้

ไ ห มที่คุณจะแบ่งเวลาเพื่อทำสิ่งที่คุณอย ากทำให้เป็นให้เป็นจริง สักนิดหน่อยก็ยังดี

มีโมเม้นไหนบ้างที่ทำให้คุณมีความสุขเล็กๆน้อยๆในทุกวันนี้คุณสามารถสร้างโมเม้น

เล็กๆพรุ่งนี้ในชีวิตประจำวันเพื่อเติมพลังให้ตัวเองได้ไหม

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …