Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ใช้ชีวิตหรูหราคนที่ไม่รู้จักประมาณตนใช้ชีวิตแบบนี้เสมือนใช้ชีวิตบนกองหนี้

ใช้ชีวิตหรูหราคนที่ไม่รู้จักประมาณตนใช้ชีวิตแบบนี้เสมือนใช้ชีวิตบนกองหนี้

1 second read
ปิดความเห็น บน ใช้ชีวิตหรูหราคนที่ไม่รู้จักประมาณตนใช้ชีวิตแบบนี้เสมือนใช้ชีวิตบนกองหนี้
0

การเป็นหนี้ ชีวิตมันเครี ย ดวิตกกังวล หลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีพฤติกร ร ม การใช้เงินที่ฟุ่มเฟือย สร้างหนี้และแม้ว่า

การปรับนิสัย การใช้จ่ายของตัวเองเป็นเรื่องย าก แต่หากเรายังคงมีพฤติกร ร มที่ใช้จ่ายเงินเกินฐานะ สร้างหนี้สินไป

เรื่อยๆมันก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินในระยะย าวนะฉะนั้นควรต้องหาวิธีแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้เงิน เอาชนะ

นิสัยสร้างหนี้ ให้จงได้

1 : คนที่ใช้ชีวิตหรูหรา เกินไป

คนไม่รู้จักประมาณตน การใช้ชีวิตแบบนี้ เสมือนเป็นกับดั กที่ทำให้ชีวิตอยู่บนกองห นี้ สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง

และครอบครัวไม่รู็จบnคนที่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตสะดวกสบาย คงปรับตัวปรับใจได้ย ากถ้าจำเป็นก็ต้องยอม อดทนปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตลดความสบายใช้จ่ายให้น้อยลงในระดับที่เหมาะสมตามความกำลัง เช่น ลดการกินอาหาร

นอกบ้ า น ซื้ อ เสื้อผ้า ราค าแพงให้น้อยลงจัดลำดับความสำคัญทางการเงิน เพื่อเตรียมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายไปกับ

สิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันคุณจะจึงจัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้กับสิ่งจำเป็นได้ รวมไปถึงกระทั่งปรับตัว

ปรับพฤติกร ร ม ฟุ่มเฟือย เพื่อไม่ให้เกิดห นี้

2 : มีเพื่อนที่ฟุ้งเฟ้อ เราก็เป็นไปกับด้วย

เราต้องคบกับเพื่อนที่มีแนวคิดดี ๆ สร้างสรรค์ทั้งการทำงาน การทำเงิน เก็บออมและลงทุ น มุ่งสร้างเนื้ อสร้างตัว

เ พ ร า ะเพื่อนมีอิทธิพลในการบ่มเพาะนิสัยการเงิน เราก็ควรปฏิเสธบ้ า งเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว กินอ า ห า ร

นอกบ้ า นเ พ ร า ะนี่มันกลายเป็นรายจ่ายก้อนโต ซึ่งจะไปกระทบต่อรายการจ่ายประจำในแต่ละเดือนได้เช่นกัน

และอีกทั้งการหยิบยืมเงินจากเพื่อน แล้วเพื่อนไม่ยอมคืนเนี่ย ทำให้คุณเกิดความกังวลครุ่นคิด เป็นฝันไม่ดีที่ควร

เลี่ ยงเลยล่ะเราก็ต้องพิจารณาก่อนว่า เงินที่ยืมไปนั้นได้นำไปช่วยในเรื่องที่มีความจำเป็นไหม มีโอกาสได้คืน

แค่ไหนการให้ที่ไม่เดือ ด ร้อน มันจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เ พ ร า ะฉะนั้นคิดให้ดีซะก่อน

3 : ความต้อ งการ ในวัยเด็ ก

คนที่มีปัญหายุ่งย าก ในเรื่องเิน บางคนมีสาเหตุมาจากประสบการณ์วัยเด็ กที่ไม่สมหวังกับอะไรเท่าไหร่ส่งผลต่อจิตใจ

ให้อย ากหลุดพ้นจากสภาพความย ากจนเหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้น สามารถสร้างแร งกระตุ้ นให้เกิดความอย ากได้

อย่ างไม่มีขอบเขต ทำให้ใช้จ่ายเกินตัว เพื่อชดเชยส่วนที่หายไปในวัยเด็ ก อันที่จริงแล้วพฤติกร ร มใช้จ่ายเกินตัว

ดังกล่าว มันคือสาเหตุของความเป็นห นี้ อันเป็นทุกข์ ฉะนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยน ทัศนคติใหม่เพื่อให้มีความพอใจกับ

ชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าให้ความสำคัญกับ การยกระดับจิตใจ ตัวเองมากกว่า

วัตถุฉะนั้น จึงไม่ต้องใช้จ่ายเงิน เพื่อแสวงหาเครื่องประดั บให้ตนเองมีค่าอะไรหรอก

4 : ใช้จ่ายไป แล้วไม่จดบันทึก

ไม่วางแผนอะไรเลย ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เราควรทำบัญชีร ายรับร ายจ่ายเพื่อเลี่ ยงการใช้บัต รเค รดิตเพื่อจะได้ไม่ต้อง

เสียดอ กมากนับว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และมีความสำคัญยิ่งเ พ ร า ะเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกร ร มการใช้จ่ายของ

บุคคล ให้สมดุล ช่วยให้คุณทราบพฤติก ร รมการใช้จ่ายของตัวเองช่วยหาจุดด้อยของการใช้เงิน อีกทั้งยังมีประโยชน์

อย่ าง แก่คน ที่ มีปัญหาทางการเงินลอง ทำบันทึก รายจ่าย ทุกรายการ ในแต่ละวัน จัดทำเป็น รายสัปดาห์ รายเดือน

รายปีเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อไม่ให้เกินงบประมาณของตัวเองที่ตั้งไว้ วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีวินัยเป็นอย่ างมาก

5 : ใช้บัต รเครดิ ตไม่เป็น

ที่จริงแล้วใช้บั ตรเค รดิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การสะสมแต้ มไปแลกกับส่วนล ดต่างๆแต่คนที่มักมีพฤติกร ร ม

การสร้างหนี้ผ่านบั ตรแก้ไขโดยไม่ให้จ่ ายผ่านบัตรมากเกินไปเลือกบัตรเครดิตและโปรที่เหมาะกับการใช้จ่ายของเรา

การใช้จ่ายผ่านบัต รมันประหยัดบัตรแต่ละใบนั้น ก็มีส่วนล ดสำหรับสถานที่ต่าง ๆช่วยเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางและบางธุรกร ร มยังฟ รีค่าธรรมเนี ยม การสะส มคะแน นเพื่อเลือกของกำนั ลสิ่งสำคัญ คือ อย่ าใช้

เงินมากกว่าที่เรามี ให้อยู่ในขอบเขตของร ายรับได้และต้องมีวินัยที่ดีในการชำ ระห นี้ จ่ายยอดเต็มให้ตรงเวลาทุก

เดือน ปัญหายุ่งย ากทางการเงิน จากบั ตรก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลต่อไปแล้ว

6 : ไม่ออมเงิน สักที

เราต้องออมเงินได้แล้ว จัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่าย ช่วยให้มีสภาพคล่องมีเงินใช้เพียงพอในอนาคตส่วนหนึ่งเนี่ยเป็น

เงินออมซึ่งเป็นเงินเก็บไว้ใช้ย ามเกษียณอีกส่วนเป็นเงินเผื่อเวลาฉุ กเฉิ นสำรองเงินไว้อย่ างน้อย 3- 6 เดือน

สุดท้ายเป็นเงินออมเพื่อการลงทุ น เ พ ร า ะมันจะสร้างผลตอบแทน ได้ดีกว่าเงินฝ ากธน าคารไงการจัดความ

สมดุลของเงิน อย่ างเหมาะสม ช่วยให้แผนการใช้จ่าย เป็นไปอย่ างราบรื่นการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ไม่ใช่

เรื่องย ากอีกต่อไป เพียงปรับนิสัยใช้เงินที่เกินตัวลงบ้ า ง

ห นี้สินมากมายก็ไม่ตามมาคิดหน้าคิดหลังก่อนจับจ่าย เรียนรู้ประโยชน์ของบั ตรเค รดิต อย่ าละเลยการออม

การลงทุ น การปลดห นี้ทำได้ตามที่ได้กล่าวมานั้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณหมดปัญหา ไม่กังวล และช่วยให้

คุณมีเงินเก็บเพื่อไว้เลี้ยงตัวเองย ามแก่ด้วย

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …