Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 17 วิธี เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เขาเป็นคนมีคุณภาพ มีปัญญาที่ดี

17 วิธี เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เขาเป็นคนมีคุณภาพ มีปัญญาที่ดี

2 second read
ปิดความเห็น บน 17 วิธี เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เขาเป็นคนมีคุณภาพ มีปัญญาที่ดี
1

1.ชมเชยในความกล้าหาญเมื่อลูกเริ่มลองสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าทีมบาสเกตบอล หรือการลองเล่นโรลเลอร์สเก็ต

ผู้ปกครองควรที่จะชมและให้กำลังใจเมื่อลูกทำสิ่งใหม่ ๆ โดยการพูด

คำชมง่าย ๆ เช่น เก่งมากที่กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ห นูสุดยอดมากเลย

2 .ฉลองความตื่นเต้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เด็ ก ๆ มองดูและเรียนรู้ว่าพ่อแม่รู้สึกอย่ างไรต่อสิ่งต่าง ๆที่เกี่ยวกับเขา

ถ้าเราตื่นเต้นกับวิธีการว่ายน้ำ หรือการพูดภาษาใหม่ ๆ เด็ กๆ ก็จะรู้สึก

ตื่นเต้นตามไปด้วย การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ย ากและหากทำให้ประสบความ

สำเร็จ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการฉลองความสำ

เร็จช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นด้วย

3.ไม่วิพากษ์วิจารณ์การแสดงออกของลูก

ไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้ลูกท้อใจเท่ากับการวิพากษ์วิจารณ์ลูกในความ

พย าย ามของเขา การให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะสามารถทำได้

บ้าง แต่อย่ าบอ กว่าลูกทำกิจก ร ร มนี้ได้แ ย่จริงๆ ถ้าลูกกลัวที่จะ

ล้มเหลวเพราะกังวลว่าจะทำให้เราโ ก ร ธหรือผิดหวัง ลูกจะไม่กล้า

ทำสิ่งใหม่ การที่พ่อแม่วิพากษ์วิจารณ์ลูกบ่อย ๆ จะทำให้ลูกรู้สึก

หมดคุณค่าในตัวเองและหมดแรงจูงใจด้วย

4.ให้กำลังใจลูก เมื่อลูกเผชิญความทุ ก ข์ ย ากลำบาก

ในชีวิตนั้นไม่มีความยุติธรรมและไม่มีอะไรที่ง่ายเสมอไป ซึ่งลูกต้อง

เรียนรู้เข้า.ใจได้ว่า สักวันใดวันหนึ่งเมื่อเราเผชิญกับความย ากลำบาก

คุณพ่อคุณแม่ควรชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราทนต่อความย ากลำบากได้ มันจะ

ช่วยสร้างให้เราปรับตัวในการรู้จักยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

ทางที่ดีนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรอธิบายให้ลูกฟังว่า ทุกถนนสู่ความสำเร็จ

จะต้องเผชิญกับขวากหนามบ้างอะไรบ้าง

5. คุณพ่อคุณแม่เสนอตัวที่จะเข้าช่วยเหลือ

และสนุบสนุนแต่ต้องไม่มากจนเกินไป

การให้ความช่วยเหลือที่มากเกินไปและเร็วเกินไป จะลดความสามารถ

ในการช่วยเหลือตัวเองของลูก ควรให้ลูกช่วยเหลือตัวเองก่อนเพื่อสร้าง

ความมั่นใจแก่ลูกมากขึ้น

6. ฝึกการให้กำลังใจเพื่อสร้างความสามารถ

ควรให้กำลังใจและเสริมแรงให้ลูกทำในสิ่งที่ลูกสนใจ เพราะจะทำให้

ลูกไม่รู้สึกกดดันมากจนเกินไป ฮาโมนี ชู นักเปียโนระดับโลกบอกใน

รายการทอล์กโชว์ของเอลเลน ว่าเธอฝึกเล่นเปียโน ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ

และเล่นได้ดีเพราะได้รับกำลังใจจากครอบครัว การฝึกความพย าย าม

จะสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองต ามมา

7 .ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกเสมอ ลูกจะข า ดทักษะ

ในการพัฒนาด้านความเชื่อมั่นในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อ

ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือตลอดเวลา ลูกจะข าดวิธีรู้จักคิดแก้ปัญหา

และความเชื่อมั่นในตนเองจะหมดไป นั่นหมายความว่ายอมให้ลูก

ได้เกรด B หรือ C บ้าง แทนที่จะได้เกรด A ตลอด ในขณะที่ลูกนั้น

กำลังเรียนรู้ในการแก้ปัญหาในการทำงาน

8.หลีกเลี่ยงการซิกแซก

หรือมีข้อยกเว้นให้ลูกเสมอ การให้สิทธิพิเศษทำให้ลูกขาดความเชื่อมั่น

9. ทำความล้มเหลวให้เป็นเกาะที่สร้างฐานการเรียนรู้

การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดช่วยสร้างความมั่นใจ แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ทำข้อผิดพลาดเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เติบโตและ

ก้าวไป อย่ าปกป้องลูกมากเกินไป ยอมให้ลูกล้มเหลวบ้าง บางครั้ง

บางคราวเพื่อช่วยให้ลูกเกิดความเข้าใจ และมีการวางแผนที่ดีขึ้น

ในครั้งหน้าได้นั่นเอง

10.เป็นผู้ปกครองแบบเข้าใจลูก

การไม่บังคับหรือเข้มงวดจนเกินไป หากเราเข็มงวดกับลูกมากเกินไป

จะทำให้ลูกข า ดความมั่นใจและลดความเชื่อมั่นลงได้ ทำให้การทำ

ตามคำสั่งตลอดเวลาจะทำให้ลูกข า ดความกล้า การสร้างลูกให้มี

ความเขื่อมั่นจะทำให้ลูกเป็นคนสร้างสรรค์และกล้าพูดคำว่า ‘ ไม่ได้ ’

ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น กล้าปฏิเสธต่อผู้ที่มาหยิบยื่นสิ่งเ ส พ ติ ดให้

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องยอมให้ลูกรู้จักลองผิดลองถูก เพื่อสร้างลูก

ให้เป็นคนดีและคนเก่งในอนาคต เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัว

11. กร ะตุ้ นความอย ากรู้อย ากเห็น

การตั้งคำถามที่ไม่จบไม่สิ้น อาจทำให้ลูกรู้สึกเหนื่อยและเบื่ อหน่าย

แต่ความจริงแล้วไม่ควรเป็นอย่ างนั้น ผู้ปกครองควรตั้งคำถามเพื่อ

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ ก เพื่อลูกจะเรียนรู้ว่ามีหลายสิ่งหลาย

อย่ างที่เรามองไม่เห็นในโลกนี้อีกมากมาย ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้อีก

สิ่งเหล่านี้จะกร ะตุ้ นให้ลูกมีความอย ากรู้อย ากเห็นมากขึ้น เด็ กที่

มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ตั้งคำถามให้เสมอ ๆ จะเรียนรู้ได้เร็วและ

ดีกว่าเ ด็ กที่พ่อแม่หาคำตอบให้ตลอ ดเวลา

12. ให้ลูกลองสิ่งท้าทายใหม่ๆ

การแสดงให้ลูกเห็นเ ป้ าหมายที่เป็นความสำเร็จเล็ก ๆ เพื่อไปสู่

ความสำเร็จของเป้ าหมายใหญ่ ๆ เช่น ขี่จักรย านโดยไม่ใช้ล้อเล็ก

ฝึกการช่วยขี่ คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างความมั่นใจในตัวลูกเพิ่ม

ขึ้นได้จากความรับผิดชอบตามวัย

13.เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ

ในฐานะผู้ปกครองเราควรช่วยเปิดโอกาสให้ลูกมีประสบการณ์ใน

โลกกว้างมากขึ้น เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ การเปิดประสบ

การณ์ให้ลูกจะสอนให้ลูกรู้ว่า ไม่ว่าจะเจอประสบการณ์ ซึ่งน่ากลัว

ที่เราไม่เคยเผชิญมาก่อน เราก็จะสามารถฝ่าฟั นและเอาชนะมันได้

14.ชื่นชมกับความพย าย ามของลูก ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ

เมื่อเราโตมากขึ้นเราจะพบว่าระหว่างการเดินทางมีค่ามากกว่า

จุดหมายปลายทาง เมื่อลูกตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะชนะในการทำ

กิจก ร ร มบางอย่ าง แต่ต้องสะดุดล้มหรือพลาดพลั้งไม่ไปถึง

เส้นชัย ให้เราให้กำลังใจกับความพย าย ามของลูกนั้น อย่ าทำ

ให้ลูกรู้สึกอายเมื่อเขากำลังพย าย าม ผลดีในระยะย าวคือลูก

จะเรียนรู้ว่าความพย าย ามช่วยสร้างความมั่นใจได้อย่ างมากทีเดียว

15. ให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มตามวัย

ไม่ควรมีความคาดหวังให้ลูกแสดงพฤติ ก ร ร มเหมือนผู้ใหญ่

เมื่อลูกรู้สึกว่าต้องแสดงพฤติก ร ร มที่เหมาะสมและถูกต้องตาม

ที่พ่อแม่กำหนดเท่านั้น จะทำให้เห็นถึงมาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้

และจะไปลดความพย าย ามที่ลูกทำอยู่ การตั้งมาตรฐานที่ลูก

ไม่สามารถไปถึงได้จะลดความเชื่อมั่นของลูกลง

16. สอนลูกว่าหากจะทำให้สำเร็จต้องรู้อะไรบ้าง

คุณพ่อคุณแม่เป็นฮีโร่ในใจของเด็ ก ๆ จนกระทั่งลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

ใช้โอกาสนั้นสอนลูกให้รู้จักวิธีการคิด การแสดงและการพูด เป็น

ตัวอย่ างและแบบอย่ างที่ดีให้แก่ลูก การที่ลูกเฝ้าดูความสำเร็จ

ของเรา แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

17. อย่ าบอ กลูกเมื่อเรามีความกังวลใจกับลูก

ผู้ปกครองที่กังวลใจมักแปลความหมายได้ว่าไม่เชื่อมั่น การแสดง

ความมั่นใจของผู้ปกครองจะส่งผลต่อความมั่นใจของเ ด็ กด้วย

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …