Home สาระน่ารู้ 7 สายอาชีพ อนาคตไกล เทรนด์ใหม่ในยุค 5.0

7 สายอาชีพ อนาคตไกล เทรนด์ใหม่ในยุค 5.0

0 second read
ปิดความเห็น บน 7 สายอาชีพ อนาคตไกล เทรนด์ใหม่ในยุค 5.0
0

1.สายโค้ช 

โค้ชมีหลากหลายประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้

โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพโค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด และโค้ชอื่นๆ อีก

ซึ่งแต่ละประเภทจะทำหน้าที่คล้ายๆกันก็คือ ให้คำปรึกษา ชี้แนะ

ซึ่งนอกจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญแล้วนั้น

ยังช่วยเรื่องการพัฒนาและช่วยดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึก

สอนให้ออกมาใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่ างเหมาะสมด้วย

โดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วย

เป็นคู่คิดให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคย และยัง

เป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น ซึ่งอาจจะ

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่

ต้องการได้ด้วยนั่นเอง

2.สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เพราะโลกของเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอย่ างจึงต้องอยู่กับ

อินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพที่จะต้องใช้โลกออนไลน์

ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้

อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น จึงกลายเป็นอาชีพที่เหมาะกับคน

รุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นอา

ชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอม

พิวเตอร์บวกกับทักษะด้านดิจิตัลและความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อย

ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้แล้ว และหากมีทักษะ

ด้านธุรกิจก็จะทำให้สามารถต่อยอด กลายเป็นผู้ประกอบการเอง

ได้อีกด้วย ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆในทางธุรกิจ สามารถ

ตีราคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

3. สายแพทย์ทางเลือก

การพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหก รร มในปัจจุบัน ก่อให้

เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการ เจ็ บ ป่ ว ย เ รื้ อ รั ง

ของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่อง ย ากที่จะรักษาด้วยย า

แผนปัจจุบัน อีกทั้งเกิดสภาวะความเ ค รี ย ด จากการทำงาน

และการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอาการต่างๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบัน

ทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ อาชีพการแพทย์ทางเลือกหรือผู้ที่

มีความสามารถแนะแนวทางการรักษาจากการใช้ธรรมชาติ

บำบัด หรือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติอย่ างการ

รับประทานอาหารคลีน หรือการใช้สมาธิรักษาโ ร ค โยคะ

บำบัด และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯ จึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยม

มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงามและรักสุขภาพ

4. สายพย าบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

เร็วๆนี้ประเทศเราเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่ างเป็นทางการ

ได้เลย เพราะคาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น

กว่า 12 ล้านคน ทำให้ในอนาคตข้างหน้านี้หลายครอบครัวมีความ

ต้องการให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพย าบาลและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ที่เรียนสายพย าบาลมากขึ้นตามไปด้วย

เนื่องจากมีกลุ่มคนมากมายนิยมทำงานนอกบ้าน อาจจะไม่มีเวลาใน

การดูแลผู้สูงอายุในบ้านหรือผู้สูงอายุที่มีโ ร คประจำตัวเอง ก็ต้องการ

การดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ทำให้มีความจำเป็นต้องอาศัยพย า

บาลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล ซึ่งค่าจ้างใน

ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า

ทำให้ผู้ที่เรียนสายพย าบาลอาจจะต้องเฮ ไม่ต้องตกงานหรือไป

ทำงานตามโรงพย าบาลไปจนแก่ก็ได้

5. สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อว่าเทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัวในช่วงหลัง ๆ นี้

จะมาแร งมาก เทรนด์การรักสุ ข ภาพของคนไทยยังคงเป็นที่

นิยมอยู่มาก เพราะสังคมเริ่มตระหนักถึงโ ร ค ภั ย ใหม่ ๆ ที่มัน

เป็นอั น ต ร า ยถึงชีวิต จึงทำให้เกิดการสร้างค่านิยมด้านนี้กัน

อย่ างแพร่หลาย ทำให้ผู้ที่รั ก สุ ข ภ า พแบบครบวงจนอาจจะ

ต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้งโภชนาการและการอ อ ก กำ ลั ง

กายที่ถูกต้องและได้ผลดี ที่ปัจจุบันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคน

เมืองมากขึ้น พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ต่างก็ได้การยอมรับสูง

6. สายวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่า

ปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้านคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป มี

ปัญหาและไม่มีความรู้รวมทั้งวินัยทางการเงินและการออมจน

ทำให้มีจำนวนหนี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 5.0เริ่มมีการตระ

หนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน

มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่ างไม่ลำบากในวัย

เกษียณเหมือนอย่ างในอดีตที่ผ่านมาอีก ทั้งมีความต้องการ

เกษียณอายุงานก็เร็วขึ้น เพราะเชื่อว่าหลายคนเ บื่ อ ห น่ า ย

จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน ส่วนเจ้าของกิจการก็อาจมีความ

ต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้นเพื่อให้เงินทำงานแทนคน

ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัย

เกษียณมีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงิน ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง

7.สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ในยุคนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการขาย

ของออนไลน์ ขายอาหารเพื่อสุขภาพ ทำอพาร์ทเมนต์ให้เช่า

และอื่นๆอีกมากมาย เพราะเหตุนี้เองจึงทำให้มนุษย์เงินเดือน

ที่อย ากมีรายได้เสริมหันมาหาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ จากโลก

ออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพเพื่อ

พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมากทั้งการ

จัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่า

ทักษะความสามารถ และสิ่งที่เรียนมาจะสามารถนำมาใช้การันตี

ในการหารายได้เสริมได้หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรมแล้ว

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In สาระน่ารู้
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …