Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ทำบุญกุศลเผื่อผู้อื่นไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ

ทำบุญกุศลเผื่อผู้อื่นไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ

0 second read
ปิดความเห็น บน ทำบุญกุศลเผื่อผู้อื่นไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ
0

1 : ฟังธรรม (ธรรมสวนมัย)

บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังธรรมะ ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญาหรือมีประโยชน์

ต่อการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ

2 : แสดงธรรม (ธรรมเทศนามัย)

ให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่น แสดงธรรม นำธรรมะไปบอกกล่าวเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟัง

ให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ

3 : ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม (ทิฏฐุชุก ร ร ม)

มีการปรับทิฏฐิ แก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น – ความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรม ให้เป็นสัมมาทัศนะ

อยู่เสมอเป็นการพัฒนาปัญญาอย่ างสำคัญก็เป็นบุญทิฏฐุชุก ร ร ม หรือ สัมมาทัศนะ เป็นสิ่งที่ไม่มีไม่ได้เลย

ในการทำบุญทุกชนิด และทุกโอกาส จะต้องประกบและประกอบเข้ากับบุญกิริย าวัตถุข้ออื่นทุกข้อ เพื่อให้

งานบุญข้อนั้น ๆ เป็นไปอย่ างถูกต้องตามความหมาย และความมุ่งหมาย พร้อมทั้งได้ผลถูกทาง

4 : ให้ทาน เผื่อผู้อื่นด้วยสิ่งของ ไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ (ทานมัย)

การให้ทานเป็นการช่วยขัดเกลาความเห็นแก่ตัว ความคับแคบความตระหนี่ถี่เหนียวและความติดยึดในวัตถุ

นอกจากนี้สิ่งของที่เราให้ผู้อื่นไปก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลหรือชุมชนโดยส่วนรวม

5 : รักษาศีล ก็เป็นบุญ (ศีลมัย)

เป็นการฝึกฝนที่จะ ลด ละ เลิก ความชั่ว ไม่ไปเบียดเบียนใคร มุ่งที่จะทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น

เป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ

6 : เจริญภาวนา ก็เป็นบุญ (ภาวนามัย)

การภาวนา เป็นการพัฒนาจิตใจ และปัญญา ทำให้จิตสงบ ไม่มีกิเลสไม่มีเรื่องเศร้าหมองเห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ

ตามความเป็นจริง ผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่าจิตจะมีความสงบ ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น สูงขึ้น

7 : อ่อนน้อมถ่อมตน (อปจายนมัย)

ผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อยและต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม

รวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งในความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติ

ของบุคคลและสังคมอื่น เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน ก็เป็นบุญ

8 : ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง (ไวย าวัจจมัย)

ช่วยเหลือสละแรงกายเพื่องานส่วนรวม หรือช่วยงานเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็เป็นบุญ

9 : เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา (ปัตติทานมัย)

หรือในการทำงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมทำ – ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญ

ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็เป็นบุญ

10 : ยอมรับและยินดีในการทำความดี (หรือทำบุญ) (ปัตตานุโมทนามัย)

ของผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสร่วมใจอนุโมทนาในการกระทำความดีของผู้อื่น ก็เป็นบุญ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …